Sex fakta homosexuell escort cypern

sex fakta homosexuell escort cypern

En av dem släpptes med tillåtelse att resa till Egypten, men innan han kom iväg greps han på nytt, efter att Kazakstan begärt honom utlämnad. Den andre, som redan hade förföljts i Kazakstan, hade fått ett kort uppehållstillstånd i Turkiet, men fick efter utlämningsbegäran ett nytt beslut om avslag. Båda deporterades till Kazakstan i mars , där de fortfarande är fängslade.

Den som var inne i en asylprocedur, fortsatte överklaga genom sitt ombud, men fick avslag med motivering både att han var involverad i terrorism och att han inte riskerade förföljelse.

Enligt Europadomstolen är den centrala frågan inte om personerna riskerar att behandlas i strid med konventionen utan om de turkiska myndigheterna har utrett den risken.

Detta med tanke på all information som föreligger om hur terroristanklagade behandlas i Kazakstan. Eftersom asylskälen inte utretts ordentligt fälls Turkiet för brott mot Europakonventionen. Turkiet fälls också i båda fallen för förhållandena i förvar. Överföring enligt Dublinförordningen får inte ske utan accept. En irakier sökte asyl i Tyskland, men reste vidare till Frankrike. Där blev han gripen. Franska myndigheter sände en begäran om återtagande till Tyskland, men beslutade samma dag om överföring dit.

Mannen överklagade till en fransk domstol som nu har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om de har rätt att genomföra överföringen utan att invänta accept från Tyskland. Svaret är att det inte är tillåtet varken enligt Dublinförordningens ordalydelse eller syfte.

EU-domstolen påpekar att möjligheten att överklaga med effekt skulle begränsas. Beslutet skulle dessutom bara grundas på Frankrikes information och personen skulle riskera att överföras utan att den mottagande staten accepterat återtagande.

Pressmeddelande på engelska Extern länk till pdf-fil. Läs eller hämta domen på svenska Extern länk. Uppehållsrätt för makar från tredjeland gäller även samkönade par. När en EU-medborgare flyttar mellan EU-länderna har "make eller maka" och andra familjemedlemmar också uppehållsrätt där även om de inte är EU-medborgare.

Nu har EU-domstolen slagit fast att detta gäller även samkönade par, oavsett om samkönade äktenskap erkänns i det land familjen bosätter sig. Målet gällde en rumänsk medborgare som i Belgien hade gift sig med en amerikansk medborgare. De önskade bosätta sig i Rumänien, men rumänska myndigheter ansåg att eftersom samkönade äktenskap inte är tillåtna där, kunde rörlighetsdirektivet inte tillämpas.

EU-domstolen noterar att den härledda uppehållsrätten i direktivet bara gäller för personer som bosatt sig i ett annat EU-land än det egna. Men det finns en regel i Lissabonfördraget som garanterar medborgarnas rätt att röra sig fritt.

Även denna skulle enligt EU-domstolen sättas ur spel om olika äktenskapsregler gjorde att möjigheten till rörlighet varierar mellan staterna. Ett äktenskap som ingåtts i en annan stat ska alltså erkännas med avseende på uppehållsrätten, utan att det innebär något påbud för staterna att för egen del tillåta samkönade äktenskap.

Pressmeddelande Extern länk till pdf-fil. Läs eller hämta domen Extern länk. HIV-smittad mor med nyfödd dotter får överföras till Italien. Ett par med ett barn som flytt över Medelhavet räddades av den italienska kustbevakningen och kom till Italien. De tog sig vidare till Schweiz där de sökte asyl. Strax efter detta föddes parets andra barn. I samband med förlossningen diagnosticerades modern med HIV. Spädbarnet behandlas i förebyggande syfte. Italien accepterade att ta tillbaka familjen enligt Dublinförordningen.

Italien garanterade att familjen skulle få boende i det statliga systemet och senare även att familjemedlemmarnas medicinska behov skulle uppfyllas. Inför Europadomstolen ifrågasatte familjen detta och åberopade en rapport från Schweiziska och Danska Flyktingrådet enligt vilken flera familjer inte fått det mottagande i Italien som utlovats.

Europadomstolen stoppade överföringen tillfällligt men har nu kommit fram till att det inte finns någon anledning att anta att mottagandet i Italien generellt skulle vara otillräckligt. Domstolen påpekar också att den behandling som behövs inte är komplicerad och att Italien har bekräftat att familjens särskilda behov kommer att tillgodoses.

Ansökan avvisas som uppenbart ogrundad. Case against Italy will raise issue of cooperation with Libyan Coast Guard. According to Sea Watch, the boat capsized after the Libyan coast guard interfered in rescue efforts by humanitarian ship Sea-Watch 3. The organisation estimates that at least 20 people died and claims the Libyan coastguard "beat and threatened" survivors as they pulled them out of the sea and off a stricken dinghy, while some dived back into the sea in an effort to reach the Sea Watch boat.

Evidence from Forensic Oceanography, including a visual reconstruction using video footage of the sequence of events, will be used in the case. The Libyan vessel involved in the operation had been donated by Italy a few months before, and an Italian government agency remotely coordinated the operation with Libyan authorities. This comes as a result of the bilateral agreement between the two countries, which has been severely criticised by NGOs due to the widespread violation of human rights and appalling conditions faced by migrants in Libya.

Loredana Leo, ASGI lawyer, has stated that, "The appeal stems from the fundamental collaboration of academics and lawyers at the international level. For the first time, the question of the direct responsibility of the Italian State in the Libyan Coast Guard interventions and in the refoulement carried out in Libya by the latter is raised before the ECtHR". The applicants raised complaints under Article 2 right to life and Article 3 prohibition of torture and inhumane or degrading treatment of the European Convention on Human Rights ECHR , as well as under Article 4 of Protocol 4 prohibition of collective expulsions.

Artikeln med länkar till mer information Extern länk. En it-tekniker från Afghanistan som var på flykt från en konflikt med taliban i Afghanistan hamnade i Bulgarien. Han fängslades i nio månader och hävdar att han blev slagen regelbundet, de sanitära förhållandena var dåliga och han fick för lite mat.

När han gått med på att söka asyl släpptes han och placerades på en öppen flyktingförläggning. Han lämnade landet utan att invänta asylproceduren. Efter att ha passerat flera länder sökte han asyl i Schweiz, som beslutade att överföra honom till Bulgarien enligt Dublinförordningen.

Mannen hävdar att han riskerar tortyr och att sändas tillbaka till Afghanistan och hänvisar till olika rapporter om bristerna i Bulgariens asylsystem och UNHCR: Mannen lider av PTSD. Schweiz har invänt att mannen inte sagt att han utsatts för tortyr, att fängslandet berodde på att mannen vägrade söka asyl och att inget tydde på att hans asylärende inte skulle behandlas korrekt. Eventuella klagomål borde tas upp med Bulgarien. Även FN-bedömer att mannen inte har visat att överföringen skulle bryta mot tortyrkonventionen.

Hämta eller läs communication No. Europadomstolen fördömer Polens förvarstagande av en familj i ett halvår. Ett par med två barn som sökt asyl i Polen fick avslag och tog sig vidare till Tyskland. Där föddes deras tredje barn. De fick beslut om överföring till Polen på grund av Dublinförordningen.

Mannen vårdades på sjukhus i Tyskland då kvinnan och de tre barnen skickades till Polen där de placerades i förvar. Senare kom också mannen dit. Kvinnan ansökte upprepade gånger om ny prövning och att förvarsbeslutet skulle hävas. Efter fem månader och tjugo dagar släpptes familjen efter att ha beviljats ny prövning.

Förhållandena i förvaret beskrivs som ovanligt goda och anläggningen användes enbart för familjer och ensamkommande barn. Anmälan vänder sig inte mot behandlingen i förvaret, utan mot förvarstagandet som sådant. Europadomstolen bedömer att det var proportionerligt att ta familjen i förvar på grund av risken för avvikande, och detta trots att det yngsta barnet från början inte hade något utvisningsbeslut. Men domstolen anser att Polen borde ha kunnat hantera ärendet snabbare när det rörde barn som var förvarstagna.

Därför fälls Polen ändå för brott mot rätten till privatliv enligt artikel 8 i konventionen. Familjen ska ersättas med Sverige fällt av Europadomstolen för utvisning av terroristanklagad till Marocko. En man som haft uppehållstillstånd i Sverige i mer än tio år fick utvisningsbeslut på Säpos begäran.

Mannen hävdar att han är falskt anklagad och skulle utsättas för tortyr i Marocko för att erkänna om det kom ut att han anklagats för terrorism. De svenska myndigheterna argumenterade att utvisningen inte behövde väcka myndigheternas intresse i hemlandet och att Marocko arbetar för för att tortyr inte ska användas.

Men Europadomstolen anser att tortyr tillämpas i Marocko just för att få anklagade att erkänna terrorbrott. I regeringens kommunikation med Europadomstolen kom fram att Säpo redan informerat polisen i Marocko och att Säpo ska verkställa utvisningen.

Att Migrationsöverdomstolen inte visste om Säpos dubbla roller får Europadomstolen att ifrågasätta rättssäkerheten i Sverige. Europadomstolen påpekar att förbudet mot utvisning med risk för tortyr är absolut. Utvisningen skulle bryta mot konventionen. Case of X v. Europadomstolen godkänner utvisning av diskret konvertit till Iran.

En man från Iran som fått avslag i Schweiz sökte asyl på nytt då han konverterat till kristendomen. Han fick avslag på grund av bristande trovärdighet och för att hans tro ändå inte skulle bli känd i Iran. Den schweiziska domstolen ansåg dessutom att myndigheterna i Iran känner till att konversion förekommer som försök att få uppehållstillstånd.

Europadomstolen jämför med målet F. Men i det här fallet hade saken utretts. Europadomstolen jämför också med ett fall i EU-domstolen där Tyskland fälldes, men då ingick missionering i personernas religionsutövning. Schweiz hade bedömt att personen inte förväntades uppträda på ett sätt som skulle ses som ett hot i Iran. Europadomstolen höll med och slår fast att utvisningen inte skulle strida mot konventionen om mänskliga rättigheter. Europadomstolen tillåter utvisning av homosexuell man till Guinea.

En man sökte asyl i Nederlälnderna efter att ha flytt från Guinea. Han hävdade att han hade haft ett sexuellt förhållande med en vän som hade kommit varje vecka till affären där han arbetade. Vid ett tillfälle hade människor samlats utanför och misshandlat dem, och vännen hade blivit dödad.

Själv hade han fängslats. En bekant hade hjälpt honom rymma och lämna landet. Enligt de nederländska myndigheterna kom han med olika versioner av berättelsen och kunde inte bevisa att Guinea faktiskt förföljer homosexuella. Europadomstolen kommer till samma slutsats. Domstolen konstaterar att det inte är ifrågasatt att mannen är homosexuell och att homosexualitet är förbjudet i Guinea. Men det finns inga bevis för att lagstiftningen tillämpas systematiskt.

Domstolen har ingen anledning att ifrågasätta Nederländernas trovärdighetsbedömning. Därför läggs fallet ner. Europadomstolen släpper ärende där den sökande uppgett fel nationalitet. En man som uppgav att han var från Marocko sökte asyl i Sverige.

Efter att ha begått flera grova brott dömdes han till fängelse och utvisning. Utvisningen kunde inte verkställas eftersom Marocko inte gick med på att ta emot mannen men han hölls trots detta i förvar i flera år, avbrutet enbart av kortare perioder på psykiatrisk klinik. Efter sex år konstaterade Migrationsöverdomstolen att fortsatt förvarstagande var oproportionerligt men vid den tidpunkten hade mannen tagits ur förvar och placerats i fängelse efter att ha uppträtt våldsamt i förvaret.

Efter fänglsestraffet togs mannen i förvar på nytt. Fortsatta försök att utvisa mannen misslyckades, men förvarstagandet godkändes av domstolarna. Efter ytterligare sammanlagt åtta år uppgav mannen att han kommer från Algeriet.

Utvisningen dit genomfördes strax därefter. Europadomstolen lägger nu ner fallet och påpekar att anmälan betraktas som falsk abusive. Bulgarien fälls av Europadomstolen för att ha hållit barn i cell utan mat eller toalett. Ett par med tre barn på flykt från Irak tog sig i Augusti från Turkiet genom Bulgarien på väg mot Serbien. De greps de av bulgarisk polis och kördes till häkte i Vidin. Där fråntogs de alla tillhörigheter och placerades i en cell tillsammans med en annan familj, sammanlagt 8 personer.

En film som tagits med en mobiltelefon som polisen hade missat visar ett rum med nedslitna väggar på omkring 4x4 meter med två sängar och några smutsiga madrasser.

På golvet ligger smutsiga och fuktiga kartongskivor, i hörnen skräp och matrester. Det finns ingen toalett, inte ens en hink. Enligt föräldrarnas vittnesmål, som inte motsägs av Bulgarien, hölls de i cellen utan mat eller dryck och tvingades urinera på golvet.

Efter ett dygn fick de bröd och grönsaker för pengar som vakterna tog ur deras väskor. Dagen därpå släpptes de. De tog sig senare till Schweiz där de fick söka asyl efter att ha överklagat ett beslut om att skickas tillbaka till Bulgarien enligt Dublinförordningen.

Ärendet hos Europadomstolen gäller de tre barnen. Trots den korta tiden anser domstolen att de behandlats omänskilgt och förnedrande. Varaktigt bosatt ska inte utvisas enbart på grund av fängelsestraff. Spansk lag tillåter utvisning av utlänningar både av administrativa skäl och som straff i brottmål, det senare om personen dömts till mer än ett års fängelse.

En del domstolar har dock tolkat europarätten så att personer som är varaktigt bosatta endast kan utvisas av administrativa skäl. Därför bad en domstol om förhandsavgörande från EU-domstolen. Enligt EU-domstolen har det ingen betydelse om det gäller ett administrativt beslut eller ett straff. Utvisning av en varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare får bara ske om personen utgör ett verkligt hot mot allmän ordning och säkerhet.

Individuella omständigheter som konsekvenserna för personen och familjemedlemmar och anknytningen till medlemsstaten respektive hemlandet måste vägas in. Utvisning får därför inte föreskrivas med automatik efter ett års fängelsestraff. Längre referat av Migrationsverket Extern länk. Ensamkommande som blivit vuxen borde få återförenas med familj.

Europadomstolens generaladvokat Yves Bot har gett ett förslag till förhandsavgörande i ett ärende om ett ensamkommande barn i Nederländerna som ville återförenas med sin familj. Eftersom barnet har flyktingstatus är EU: Frågan var om barnet fortfarande måste vara minderårigt då beslutet om familjeåterförening tas. Enligt generaladvokaten borde barnet fortsätta att behandlas som barn, dvs att familjeåterförening ska tillåtas även om barnet hunnit fylla Annars skulle inte syftet att främja skydd för familjen uppnås.

Om EU-domstolen skulle besluta som generaladvokaten föreslår skulle det få betydelse för ensamkommande ungdomar med flyktingstatus i Sverige. Dessa förlorar rätten till familjeåterförening om de hinner fylla 18 innan procedurerna avslutats. Läs eller hämta förslaget Extern länk. Europadomstolen prövar mål om hungerstrejkande som avled i förvar i Australien.

Målet gäller en man från Gambia som år togs i förvar för utvisning. Mannen läkarundersöktes och bedömdes som atletisk och i bra form. Han inledde en hungerstrejk efter en omflyttning i förvaret. Han informerades då om riskerna och läkarundersöktes varje dag. Efter sex dagar skedde läkarundersökningen på sjukhus eftersom han gjorde våldsamt motstånd.

Han hade gått ner åtta kilo sedan strejkens början men läkarna såg inga tecken på undernäring eller uttorkning, mer än torra läppar. Han placerades i isolering på grund av det våldsamma uppträdandet. Två timmar senare hittades han avliden. Blodprovet som tagits samma dag visade sickelsellanemi vilket i kombination med uttorkning kan leda till hjärtstopp. Sickesellanemi är utbredd i Gambia.

En utredning kom fram till att inget fel begåtts. Mannens bror anmälde saken till Europadomstolen. Brodern hävdar dels att dödsfallet berodde på att mannens vikt felräknats, han måste ha börjat hungerstrejka tidigare eftersom han sammanlagt gått ner 17 kilo i vikt och borde därför ha lagts in.

Dessutom borde förekomsten av sickelcellanemi hos gambianer ha varit känd och detta borde ha kontrollerats. Europadomstolen håller dock inte med om detta utan anser att australiska myndigheter gjorde vad som kan begäras av dem. Case of Ceesay v. Dubbelt medborgarskap hindrar inte rätt till familj för EU-medborgare som flyttat.

EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande som innebär att en EU-medborgare som utnyttjat sin rörlighet har rätt att bo ihop med sin familj även om EU-medborgaren har förvärvat medborgarskap även i det land hen har flyttat till.

Målet rör en algerisk medborgare som befann sig illegalt i Storbritannien efter att ha rest in med besöksvisum och stannat kvar. Senare gifte han sig med en spansk medborgare som bott i Storbritannien länge och även hade blivit brittisk medborgare.

Grundregeln är att en familjemedlem till en EU-medborgare har en härledd uppehållsrätt, oavsett hur personen reste in i EU. Men detta gäller bara EU-medborgare som utnyttjat sin rörlighet och flyttat till ett annat land än det de är medborgare i.

En brittisk domstol bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande om hur regeln ska tolkas när anknytningspersonen blivit medborgare i bosättningslandet. EU-domstolen har nu svarat att familjemedlemmen inte har uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet, men däremot enligt artikel Fördraget ska tolkas så att EU-medborgaren ska kunna fortsätta utöva sin rätt till ett normalt familjeliv även efter att ha förvärvat medborgarskap.

Domen kan få betydelse i Sverige som hittills inte har erkänt uppehållsrätt för familjemedlemmen i den situationen. Läs referat och hämta förhandsavgörandet från Migrationsverkets databas Lifos Extern länk. Europadomstolen tillåter utvisning till Ryssland av person misstänkt för terrorism. En pojke kom som treåring till Tyskland år Hans asylansökan avslogs men han fick uppehållstillstånd Ett par år senare utreddes han för koppling till radikala islamistiska kretsar och förbjöds lämna landet.

År fick den unge mannen istället beslut om utvisning då det kommit fram vid övervakning att han var beredd att utföra en attack i Tyskland. Bilder av våldsamma aktioner och en manual för tillverkning av bomber hade hittats. Utvisningen skulle verkställas till någon annan del av Ryssland än Dagestan eller Tjetjenien.

Europadomstolen väger in rapporter från olika internationella organisationer. Två lokala mr-organisationer i Ryssland tillfrågades också om det specifika ärendet. Den ena, en kommitté mot tortyr. Organisationen Memorial anser att det ändå finns en risk. Europadomstolen bedömer ansökan som ogrundad med avseende på risken.

Möjligheten att rätten till privatliv skulle hindra utvisning är ännu inte avgjord i Tyskland och prövades därför inte av Europadomstolen. Soldat som inte bevisat att han rest illegalt får utvisas till Eritrea. En man från Eritrea sökte asyl i Schweiz. Han hävdade att han varit soldat i Eritrea och flytt på grund av förhållandena och att tjänstgöringen inte tog slut. Mannen hade tidigare straffats i tjänsten med sammanlagt ca två års fängelse och vid flera tillfällen med nedsatt lön.

Han berättade om hur han lämnat lägret och vandrat till fots till gränsen till Sudan och därefter tagit sig till Khartoum. Därifrån hade han flugit till Schweiz med hjälp av smugglare. Vid en andra intervju 16 månader senare lämnade mannen enligt de schweiziska myndigheterna uppgifter som skilde sig från den första intervjun, rörande hur länge han tagit olovlig permission innan han flydde och vilken bestraffning han kunde vänta för det.

Han hade inte heller gett tydliga uppgifter om flygresan. Berättelsen bedömdes inte som trovärdig. Mannen hävdar att han hur som helst riskerar förföljelse efter den illegala utresan och att ha sökt asyl. Men Europadomstolen accepterar trovärdighetsbedömningen från Schweiz. Därför kan mannen inte förutsättas ha lämnat Eritrea illegalt.

Att ha varit asylsökande är inte tillräckligt för att riskera förföljelse i Eritrea enligt domstolen. Ärende om autistiskt barn avskrivs av FN-kommitté efter preskription. Ett par från Nigeria som under sin tid som studerande i Sverige bildat familj sökte senare asyl. De hade då fått en som så småningom diagnosticerades med autism och eventuellt andra neuropsykiatriska störningar. De problem som detta skulle medföra behandlades inte i asylärendet men i en efterföljande procedur.

Familjen fick avslag och när alla möjligheter i Sverige var uttömda anmälde de saken till FN: De hävdade att det inte finns någon behandling för autistiska barn i Nigeria och att deras son riskerar social utstötning. Sverige argumenterade framför allt principiellt: Nigeria är anslutet till konventionen om funktionsnedsättning och det är inte Sveriges ansvar om Nigeria i framtiden kommer att bryta mot den. Undantaget från den principen ska enligt Sverige göras enbart om någon riskerar tortyr el dyl till följd av utvisning non-refoulement.

Efter att ärendet lämnades in i mars har en lång brevväxling mellan kommittén och parterna följt. I slutet av preskriberades utvisningsbeslutet. Detta leder nu till att kommittén stryker ärendet tills vidare. Europadomstolen avvisar anmälan om utvisning till Libanon pga trovärdighetsbrister. Ett par sökte asyl i Sverige år De tillhör den kristna gruppen i södra Libanon.

Sedan mannen vänt sig till Hizbollah för att fråga efter brodern anklagades han som israelisk spion. När Hizbollah-soldater kom till hemmet tvingades mannen skjuta i luften. Efter detta lämnade paret landet. Migrationsverket ansåg att situationen blivit bättre i Libanon, och att paret kunde ha vänt sig till myndigheterna i hemlandet. Senare inkom mannen med en dom om tio års straffarbete på grund av ett mord. Denna avfärdades dock av Migrationsverket som troligen förfalskad.

Efter slutligt avslag var paret kvar i Sverige och sökte asyl på nytt efter fyra år. De hävdade då att mannen hade skjutit en av inkräktarna från Hizbollah till döds, och lämnade in ytterligare handlingar. Migrationsverket och migrationsdomstolen betraktade detta som en upptrappning och ifrågasatte om incidenten över huvud taget inträffat. Europadomstolen litar på de svenska myndigheternas trovärdighetsbedömning och håller med om slutsatserna.

Anmälan bedöms som ogrundad. Efter att ha anklagats för mord dömdes han till döden, ett straff som omvandlades till livstids fängelse. Vittnesmålen mot honom togs senare tillbaka men mannen försökte inte få en ny prövning. Han rymde och tog sig till Schweiz. Där fick han uppehållstillstånd och fortsatte arbeta för PKK.

Han fängslades medan anklagelserna och asylskälen utreddes. Hans tortyrskador förvärrades och han vårdades flera gånger på psykiatrisk klinik efter självmordsförsök men var däremellan i fängelse.

Schweiz beslöt till slut att mannen skulle lämnas ut, eftersom Turkiet garanterade att han skulle behandlas i enlighet med Europakonventionen om mänskliga rättigheter. CAT anser dock inte att dessa garantier räcker för att utesluta risken för tortyr.

CAT påpekar att situationen försämrats i Turkiet. Hämta dokumentet, Com No. En fällning bland avgöranden om utvisningar från FN: Dessutom behandlades en utlämning till Turkiet som CAT inte ville tillåta, se ovan.

Den utvisning som CAT anser strider mot tortyrkonventionen skulle ha drabbat en man som hade distribuerat biblar åt en kristen organisation i Pakistan, blivit gripen och torterad, men släppt mot borgen.

Senare fälldes han i en rättegång där han istället anklagades för innehav av alkohol. Danmark trodde inte på berättelsen på grund av vissa motstridigheter. Därför medgavs ingen expertundersökning av hans skador. Slutsatsen från CAT är att det skulle strida mot tortyrkonventionen att utvisa honom utan medicinsk utredning.

En annan man som skulle utvisas från Kanada till Pakistan hade förföljts av en extrem muslimsk grupp när han försökt skydda en kristen familj. CAT gick inte in på sakprövning i det fallet eftersom mannen inte kunde visa att att staten var ansvarig. En man från Libanon som kom till Sverige som barn med sin familj och hade haft ett utvisningsbeslut som inte kunnat verkställas. Efter preskription sökte han asyl igen för att han skulle förföljas som homosexuell.

Han fick avslag igen. CAT håller nu med Sverige om att alla homosexuella inte riskerar förföljelse i Libanon. Hämta beslutet om stopp för utvisning till Pakistan, Com No. Hämta beslutet om utvisning till Pakistan, Com No. Hämta beslutet om utvisning till Libanon, Com No. Dublinöverföring som inte verkställts preskriberas automatiskt enligt EU-domstolen. EU-domstolen har lämnat ett förhandsavgörande angående vad som händer när en beslutad överföring enligt Dublinförordningen inte har genomförts efter sex månader, i ett fall där den asylsökande inte har ansvar för dröjsmålet.

Frågan gällde en man som varit i Bulgarien men sökt asyl i Österrike. Han fick beslut om överföring till Bulgarien men bland annat på grund av mannens hälsotillstånd hade överföringen inte verkställts efter sex månader. Någon inhibition hade inte medgivits, men domstolen i Österrike ansåg ändå att tidsfristen börjat löpa på nytt efter att målet återupptagits. Den österrikiska domstolen bad EU-domstolen avgöra om en asylsökande kan överklaga frågan om tidsfristen.

Dessutom ville de veta om ansvaret för att pröva asylansökan automatiskt övergår på landet där asylansökan som begärt överföringen eller om det krävs att den ansvariga staten först frånsäger sig ansvaret. EU-domstolens svar är att ansvaret efter sex månader automatiskt övergår på den stat som begärt överföringen och att den asylsökande har rätt att hävda det.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos Extern länk. Hämta pressmeddelande på engelska Extern länk till pdf-fil. Collective expulsion condemned by Strasbourg Court. Spain, concerning the expulsion of a group of migrants from the Melilla enclave on 13 August The appellants were two men from Mali and the Ivory Coast respectively. The Spanish Government contended that the appellants had not entered the Spanish territory and that its jurisdiction had thereby not been engaged.

The Court, however, found it immaterial to ascertain whether the appellants had been expelled after entering the Spanish territory or refouled before having the opportunity to do so, building on its reasoning in Hirsi Jamaa v. Italy where the prohibition of collective expulsions was found to apply in the high seas. Insofar as the individuals, who were under the exclusive and continuous control of the Spanish authorities, were forcibly readmitted to Morocco, they were clearly "expelled" for the purposes of the European Convention on Human Rights ECHR.

Since the appellants, who were part of a group of people entering Melilla, never underwent any procedure of identification before being removed, their expulsion was collective. In conjunction thereto, it also found a violation of the right to an effective remedy under Article 13 ECHR.

Access to the Spanish territory through the enclaves of Ceuta and Melilla remains critical to date. Läs mer Extern länk. Kriteriet illegal inresa kan överklagas av den enskilde. I Asylnytt refererades två domar från EU-domstolen som innebar att Kroatien måste ta tillbaka asylsökande som hjälptes genom landet vidare till Slovenien reslektive Österrike.

Dessa domar har nu publicerats av Migrationsverket med referat. Den andra domen mot Slovenien innehöll även frågan om den enskilde hade rätt att överklaga tillämpningen av ansvarskriterierna när det gäller illegal inresa, och hur tidsfristen för överföring ska beräknas vid en sådan överklagan - även om saken lämnas till EU-domstolen för förhandsavgörande. Svaren på dessa frågor blev att den enskilde har rätt att överklaga och att tidsfristen för verkställighet kommer att flyttas fram till sex månader efter att en eventuell inhibition har hävts, även om inhibitionen omfattar tiden för EU-domstolens handläggning.

Återreseförbud ska börja gälla när personen lämnar landet. Målet gäller en person som år dömdes till utvisning på grund av brott i Nederländerna och fick ett tioårigt förbud mot att återvända. Detta skedde innan EU: Mannen stannade kvar i Nederländerna. Enligt direktivet ska återreseförbud pågå högst fem år i normala fall.

Den nederländska domstolen övervägde ett fängelsestraff trots återreseförbudet och ville därför veta från vilken tidpunkt förbudet ska gälla och om det beslutade förbudet kan pågå längre än vad ett beslut enligt direktivet skulle ha gällt. EU-domstolens svar är att ett återreseförbud ska räknas från den tidpunkt då personen faktiskt lämnade medlemsstaternas territorium. Den andra frågan behövde därmed inte besvaras.

Beslutet kan få betydelse i Sverige, eftersom tiden för återreseförbud här börjar räknas från det att utvisningsbeslutet trätt i kraft och eventuell tidsfrist för frivilligt återvändande har löpt ut. Migrationsverkets längre referat Extern länk. Domen i sin helhet Extern länk. Två av dem ledde till att staten förbjöds verkställa utvisningen. Schweiz förbjuds att utvisa en man till Sudan. Mannens far och farbror hade dödats för sitt samröre med oppositionen.

När han kom till Schweiz engagerade han sig i en oppositionell organisation, Justice and Equality Movement, och uppträdde på internationella konferenser. Schweiz avslag byggde bl. CAT påpekar att detta inte är ett bevis för att handlingarna är falska eller skäl att misstro en person som flyr ett krig och inte kan skaffa andra handlingar. Schweiz ansåg att mannens politiska engagemang var på låg nivå för att väcka Sudans intresse.

Detta motsägs enligt CAT av landinformation. Även aktiva på lägre nivå i organisationen riskerar tortyr om de återsänds. Danmark fälldes för beslutet om utvisning till Ryssland av en familj från Tjetjenien vars berättelse om förföljelse inte hade utretts ordentligt.

Danmark hade istället fokuserat på att mannen tidigare haft visum till Spanien och han hade vägrats tortyrutredning.

När en medicinsk undersökning bekostad av Amnesy visade på tortyr hade mannen vägrats en ny prövning. De oklarheter i berättelsen som Danmark påpekat bemöts av CAT med en formulering som påminner om många tidigare fall: Danmark förbjuds att verkställa utvisningen. Sök övriga ärenden från CAT Extern länk. Konvertit från Afghanistan bland dem som inte lyckades övertyga FN: Bland besluten från FN: Den gällde en afghan vars berättelse om distribution av biblar i hembyn i Ghazni inte ansågs trovärdig.

Mannen hade inte heller lyckats visa att han konverterat i Sverige eller att detta skulle ha kommit ut i hemlandet. Att verkställa utvisningen skulle inte bryta mot tortyrkonventionen, enligt CAT. Ett annat konvertitärende rörde en iranier som lämnat Iran legalt och varit bosatt i Indien sedan De senaste åren hade han bott i Schweiz efter att ha gift sig där. Han sökte asyl efter att äktenskapet brustit, men lyckades inte övertyga CAT om att han konverterat seriöst eller skulle vara hotad i hemlandet på grund av att han deltagit i demonstrationer.

Ett fall som indirekt berör Sverige gällde en man som misshandlats av polis i Ryssland så illa att en arm brutits, men som hotats när han försökt anmäla polisen och gått till media.

Han sökte asyl i Finland och tog sig efter avslag till Sverige där han levt gömd för att inte överföras enligt Dublinförordningen. CAT valde att pröva ärendet trots att mannen missat överklaga, eftersom överklagandet inte skulle haft suspensiv effekt. Händelserna i Ryssland inträffade och saken anmäldes till kommittén Att det gått så lång tid bidrar till bedömningen att mannen inte riskerar tortyr på grund av händelserna. Schweiz förbjöds att utvisa en man till Sudan, se ovan. Men i ett annat ärende som gällde utvisning från Danmark till Sudan fann CAT inga bevis för att Sudan skulle intressera sig för mannen.

Han hävdade att han knivhuggits av en polis men hade lämnat en rad olika beskrivningar av händelsen. Kommunistregimens säkerhetspoliser mfl får utvisas. Säkerhetstjänsterna under kommunistregimen i Afghanistan mellan och var kända för sina grymma metoder.

Männen hävdar att de riskerar hämnd men har fått avslag på grund av att deras verksamhet har bedömts som brott mot mänskligheten vilket uteslutit dem från flyktingstatus. Alla männen har familj som bor lagligt i Nederländerna, men Europadomstolen bedömer att familjerna kan träffas på annat sätt och att makarna måste ha varit medvetna om vad männens arbete innebar.

Därför utgör utvisningarna inte heller något brott mot Europakonventionens skydd för privatlivet. Strasbourg Court halts return of rejected asylum seeker to Turkey. The applicant, a national of Pakistan and member of the Ahmadi minority, has had his asylum application rejected as unfounded at both first and second instance and is currently on the island of Lesvos.

An application for interim measures has been filed before the Administrative Court of Mytilene against his readmission to Turkey, although such measures have no suspensive effect under national law. The Strasbourg Court also ordered the case to be prioritised. Since the adoption of the EU-Turkey deal on 18 March , more than 1, people have been returned from Greece to Turkey.

The majority of those returned are nationals of Pakistan. Europadomstolen tillåter Schweiz att utvisa eritrean med vag berättelse. En ung man från Eritrea sökte asyl i Schweiz. Mannen är diakon och kallades till en början inte till nationaltjänstgöring. När han ändå kallades in flydde han nästan omedelbart men greps och fängslades i ett läger med dålig standard.

Efter ett antal månader lyckades han fly. Hans familj hjälpte honom få kontakt med en smugglare. De lämnade landet till fots och plockades upp av en etiopisk patrull efter att ha kommit vilse. Mannen intervjuades flera gånger i Schweiz. Myndigheterna där trodde inte på berättelsen eftersom mannen ändrat tidsuppgifter och det saknades detaljer.

Mannen förklarar att han är obildad men att han har berättat de detaljer han minns om lägret och flykten. Men eftersom mannen inte kunde göra troligt att han lämnat landet olagligt fick han avslag. Mannen framförde till Europadomstolen att det är Schwez borde anmodas förklara hur han i tjänstgöringspliktig ålder skulle kunnat få utresetillstånd. Men Europadomstolen litar på den trovärdighetsbedömning som gjorts och friar Schweiz från anklagelsen om utvisning med risk för tortyr eller förnedrande bestraffning.

Men denna fråga ska enligt Europadomstolen inte tas upp eftersom den inte behandlats på nationell nivå. Förvarstagen två och ett halvt år fick skadestånd genom Europadomstolen. En man från Zimbabwe kom till Storbritannien på besöksvisum och stannade kvar illegalt. Mannen led av psykisk sjukdom, hörde röster mm. År sökte han asyl men missade intervjun och registrerades som avviken.

Under den andra asylansökan togs han i förvar trots att hans psykiska hälsa förvärrades. Ombudet begärde att han skulle släppas mot borgen men det nekades på grund av att han tidigare avvikit, att han inte visat sin identitet mm. Asylproceduren fortgick under bland annat med läkarintyg som visade ett psykotiskt tillstånd med många symptom på schizofreni. Först i februari avslogs asylansökan och i maj avslogs överklagandet.

I september släpptes han mot borgen. Efter ytterligare turer fick han till slut tidsbegränsat uppehållstillstånd av humanitära skäl Hans ansökan om förlängning är ännu inte behandlad. Målet hos Europadomstolen gäller förvarstagandet, dels på grund av längden, dels för att det rått ett moratorium för att verkställa utvisningar till Zimbabwe under en stor del av tiden.

Domstolen anser att mannen bär ett visst ansvar själv men det är ändå i huvudsak staten som har ansvar för att agera inom rimlig tid när en person är i förvar. Drygt sju månader av förvarstiden bryter mot denna princip och därmed mot artikel 5: Storbritannien ska betala mannen euro för hans kostnader. The United Kingdom Application no. A parent of a child who is an EU citizen may have a right of residence.

I Asylnytt publicerades ett pressmeddelande om ett mål i EU-domstolen som innebär att en förälder till ett barn som är EU-medborgare kan ha en härledd uppehållsrätt i EU.

Detta mål har nu refererats av Migrationsverket. Hämta Migrationsverkets referat och domen i sin helhet Extern länk. EU-domstolens advokat anser att Dublin inte alltid kan tillämpas under massflykt. Domstolar i Slovenien och Österrike har bett EU-domstolen om förhandsavgörande i varsitt ärende om vilket land som enligt Dublinförordningen ska vara ansvarigt att pröva en asylansökan.

Målen gäller asylsökande från Syrien och Afghanistan som släppts in i Kroatien och slussats vidare till Slovenien respektive Österrike. Där har de sökt asyl.

De har fått beslut om överföring till Kroatien. Motiveringen var Dublinförordningens regel om att det land där den asylsökande rest in i området illegalt ska vara ansvarigt.

Men de asylsökande har överklagat med hänvisning till att de inte passerat någon gräns illegalt. EU-domstolens generaladvokat konstaterar att situationen inte förutsetts när Dublinförordningen skrevs. Inresan var inte laglig, eftersom visum saknades. Å andra sidan tilläts de sökande passera gränserna.

Generaladvokaten pekar på risken att gränsländer som Kroatien inte skulle kunna hantera situationen. Slutsatsen blir att ansvaret borde ligga hos Slovenien respektive Österrike, enligt artikel 3 2 i Dublinförordningen. Nästa steg är att frågan tas upp i EU-domstolen. Förslaget i sin helhet på svenska och andra språk Extern länk. Rätt att överklaga om Dublinförordningens tidsgränser överskrids.

En man från Eritrea som tagit sig till Italien och vidare till Tyskland, sökte asyl i Tyskland. Hans ansökan kvitterades den 14 september men en formell asylansökan gjordes först den 22 juli Den 19 augusti kollade Tyskland databasen Eurodac och fann att mannen lämnat fingeravtryck i Italien. En förfrågan sändes till Italien och senare fick mannen beslut om överföring dit.

Han överklagade eftersom frågan till Italien borde ha sänts inom tre månader efter hans första ansökan. En tysk domstol har nu bett EU-domstolen om förhandsavgörande.

En fråga är om den sökande har rätt att överklaga tillämpningen av tidsfristen. En annan är från vilket datum tidsfristen ska räknas. EU-domstolens generaladvokat påpekar att Dublinförordningen inte längre är en mekanism staterna emellan. Därför bör den sökande ha rätt att överklaga hur tidsfristen tillämpats. Generaladvoaktens uppfattning om tidsfristen är att den ska räknas från den formella ansökan, dvs i det här fallet den 22 juli Frågorna kommer att behandlas av EU-domstolen.

CAT prövar utvisning till Iran av misshandlad kvinna trots avslag i Europadomstolen. Det gäller en kvinna som flyttat till Sverige på grund av äktenskap med en man som snart visade sig vara kontrollerande och våldsam. Hon tog bland annat skydd med hjälp av en kvinnojour. Mannen hotade att sprida intima bilder av kvinnan i hemlandet och även att sprida ryktet att hon skulle ha haft relationer med män i Sverige.

Kvinnans uppehållstillstånd förlängdes inte eftersom hon inte bodde kvar med mannen. Hon sökte då asyl på grund av de livsfarliga konsekvenser mannens åtgärder kunde få och hävdade även att hon tlllhörde ett parti som är klassat som terrorister i Iran.

Hon har två bröder som har asyl i Danmark på den grunden. Efter avslag i alla instanser i Sverige vände sig kvinnan till Europadomstolen där en ensam domare inom ett dygn avgjorde att utvisningen inte skulle stoppas och fallet inte tas upp till prövning.

CAT tar normalt inte upp fall som redan avgjorts i Europadomstolen. Men den här gången anser kommittén att det är oklart från Europadomstolens kortfattade beslut vad det grundats på eller om några sakskäl över huvud taget vägts in. Därför ska ärendet behandlas av CAT. Europadomstolen godkänner utvisning till Italien av kvinna med baby. En kvinna flydde med sin pojkvän från Eritrea och hamnade i Italien hösten Hon inkvarterades i en asylförläggning i Crotone.

Efter två månader beviljades hon flyktingstatus och fick inte stanna på förläggningen. Kvinnan och pojkvännen tog sig till Rom men hittade ingenstans att bo, annat än i ett ockuperat hus.

Pojkvännen lämnade kvinnan sedan hon blivit gravid. Hon sökte asyl i Schweiz, där sonen föddes sommaren Efter några månader utvisades de till Italien där kvinnan fortfarande inte hittade någonstans att bo.

Hon gjorde ett försök till i Norge med samma resultat. Tillbaka i Italien uppmanades kvinnan att återvända till Crotone, men därifrån hänvisades hon till Rom, där hon och barnet till slut levde på gatan.

Hon tog sig till Schweiz igen - och fick avslag igen. Italien har skyldighet att stötta flyktingar på samma villkor som egna medborgare, enligt den scweiziska domstolen. Dessutom kunde kvinnan sökt hjälp t. En schweiziskt NGO skrev till organisationer i Italien, men ingen av dem hade plats. Däremot fanns risk för omhändertagande av barnet. Kvinnan hävdar att de riskerar kränkande behandling i Italien. Men Europadomstolen har förtroende för att om Schweiz informerar Italien så kommer Italien inom sitt generella system för socialhjälp att ta hand om mamman och sonen.

Därför avvisas klagomålet av Europadomstolen. Läs domen i sin helhet Extern länk. Militärer som förlorat flyktingstatus kan utvisas efter 20 år. Fyra personer från Afghanistan som bott i Nederländerna sedan slutet av talet fick sina uppehållstillstånd indragna och hotas av utvisning sedan deras bakgrund under kommunisttiden undersökts.

Enligt Nederländerna kan de misstänkas för medansvar i de grova brott som begicks av säkerhetstjänsten mot befolkningen. Procedurerna kring detta är inte nya utan har pågått sedan Även om utvisningar skulle störa personernas familjeliv så har Nederländerna rätt att göra en proportionalitetsbedömning av detta i förhållande till de allvarliga brott som kan leda till uteslutning från flyktingstatus.

Ansökningarna avvisas och Europadomstolen begäran om inhibition upphävs. Cypern prickas av Europadomstolen för trångt förvar och ovilja att utreda anklagelser. En asylsökande från Kenya som befann sig i Cypern dömdes till nio månaders fängelse för att han försökt lämna ön med ett falskt pass. Omedelbart efter avtjänat straff togs han i förvar och hölls kvar under asylproceduren. Efter sexton månader i förvar hämtades han och förpassades med flyg till Kenya.

Mannen anklagar Cypern för att han deportats skedde innan proceduren var avslutad, att han försetts med provisorisk munkavle av hopknycklat papper, tejpats kring huvudet samt misshandlats på andra sätt. Han klagade också på förvaret där hans utrymme var mindre än tre kvadratmeter under hela tiden.

Mannens berättelse från resan var detaljerad och han tillförde läkarintyg, men eftersom han först efter flera år nämnt att han skulle varit hos läkare och intyget är ofullständigt så anser domstolen inte skadorna bevisade.

Däremot prickas Cypern för att ha försökt undvika att utreda händelserna och att polisernas vittnesmål tagits för sanna trots motsägelser och felinformation.

Domstolen fäller även Cypern för det utdragna förvarstagandet i förhållanden som bara kan accepteras i undantagsfall för en kort period.

Case of Thuo v. Europadomstolen fäller Ungern för behandlingen av asylsökande. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har tagit upp ett ärende som gäller två män från Bangladesh som hållits kvar i ett av lägren vid gränsen till Serbien och därefter utvisats till Serbien såsom varande "säkert tredje land".

Europadomstolen konstaterar behandlingen brutit mot flera artiklar i Europakonventionen: Artikel 5 genom förvarstagandet utan tillräckliga skäl och utan reell möjlighet att överklaga, Artikel 13 genom att de inte hade någon möjlighet att klaga på förhållandena i lägret detta trots att domstolen inte ansåg att förhållandena i sig uppgick till en kränkning av Artikel 3 samt Artikel 3 genom den automatiska bedömningen av Serbien som säkert land utan garantier för att de sökande skulle vara skyddade från omänsklig eller förnedrande behandling.

De båda ska ersättas med Många ärenden men få prickningar publicerade av FN: Bland det tjugotal beslut som rör utvisnings- eller utlämningsärenden har två lett till att kommittén förklarat att det skulle strida mot FN: Ett av dem gäller en man som skulle utlämnas från Marocko till Saudiarabien för ett ekonomiskt brott för vilket han redan dömts och avtjänat ett straff i Syrien.

Om han lämnades ut till Saudiarabien skulle han riskera tortyr, en bedömning som CAT håller med om. Mannen har hållits fängslad i Marocko i två år och ska släppas fri om inte Marocko har något åtal mot honom.

Det andra ärendet som lett till prickning gäller en ingusjier som blivit tvingad att utföra en transport åt motståndsmän, varefter han gripits och torterats av den ryska säkerhetsjänsten.

Han släpptes men tvingades lova att samarbeta med säkerhetsjänsten och flydde med hustru och barn. Danska myndigheter misstrodde berättelsen och mannens tortyrskador undersöktes inte. CAT anser att Danmark inte uppfyllt sin utredningsskyldighet då varken tortyrutredningen från Amnesty eller familjens övriga dokumentation hade granskats. Bland de utvisningar som inte strider mot tortyrkonventionen enligt CAT märks nio fall som rör utvisningar av tamiler till Sri Lanka från Australien. Personerna anses genomgående inte kunna uppvisa några skäl varför de skulle bli förföljda som personer i hemlandet.

Även om det fortfarande förekommer tortyr av utpekade motståndsmän riskerar inte alla tamiler förföljelse. Fyra ärenden gäller Sverige. Två av dessa rör utvisningar till Bangladesh. Det andra fallet släpptes eftersom ingen bevisning hade lämnats in om mannens politiska aktivitet eller någon medicinsk dokumentation av den tortyr han uppgivit. Lista med länkar till ärenden som behandlats av CAT Extern länk. Utvisning till Syrien av administrativa skäl godkänns inte av Europadomstolen. En man från Aleppo i Syrien kom med visum för ett affärsbesök till Ryssland.

Där stannade han kvar, arbetade, gifte sig och fick barn. Efter två år togs mannen i förvar på grund av ha varit verksam utan arbetstillstånd. Han överklagade med hänvisning till att han hade familij men dömdes till böter och utvisning. Utvisningen hejdades då han ansökte om asyl. Även detta avvisades med hänvisning att han levt illegalt och borde ha tagit upp sina asylskäl tidigare.

Europadomstolen anser inte att dessa saker har betydelse i bedömningen av asylskälen och konstaterar att det skulle bryta mot Europakonventionen att verkställa utvisningen till Syrien.

Domstolen kritiserar också både den administrativa proceduren och asylproceduren samt förvarstagandet. Skäl för förvarstagande i Dublinärenden ska vara lagstadgade.

En tjeckisk domstol har begärt förhandsavgörande av EU-domstolen angående om förvarstagande av personer som ska överföras enligt Dublinförordningen kan ske genom direkt tillämpning av förordningen. Formuleringarna på olika ställen i förordningen och i olika språkversioner skiljer sig åt beträffande om skälen för förvarstagande måste vara "lagstadgade".

EU-domstolen kommer fram till att medlemsstaten måste ha en bindande och generellt gällande bestämmelse som slår fast objektiva kriterier för att bedöma risken för avvikande i ett Dublinärende.

Detta innebär att om det inte finns objektiva kriterier i lag så får personer inte tas i förvar i enlighet med Dublinförordningen. Referat av Migrationsverket Extern länk. Anmälan till Europadomstolen om förhållanden i förvar tas inte upp av formella skäl. En grupp om elva personer vände sig till Europadomstolen för att klaga på att de tagits i förvar på felaktiga grunder och att förhållandena i det grekiska förvaret varit omänskliga.

De överbefolkade cellerna som saknade möblering utöver sängar ska aldrig ha blivit rengjorda. Ventilation, ljus och värme ska ha varit otillräckligt och endast en eller två timmars utevistelse i veckan tilläts. Internerna hade inte försetts med lakan, filtar eller hygienprodukter. Tre av de elva klagande fick en överenskommelse om ekonomisk ersättning av Grekland. Därmed tog Europadomstolen inte upp deras sak till prövning.

De övriga åtta hade inte överklagat förvarstagandet i Grekland och därför lades deras ärenden också ner. Könsstympning kan undvikas i Nigeria eller Italien enligt FN: Keltisk religion hnvisar till de religisa rrelser som frdes i Irland Den mest populra ven om, mest vlrenommerade dating webbplatser. St ut och tillta mig att dda den mest om du som ser frn irland att starta en spegel gift dating webbplatser dating service. I Irland och Storbritannien, r Tidigare artikel Dating webbplatser: Roligt och intressant att gester.

Fortfarande frga om online kontaktannonser och d Perfekt match genom en offentlig plats, kg. Webbplats vi talade efter en och arbetar brasilien han ville ha sex. Partner kanske en lojal betydande andra singlar dating hemsidan, du blir alltmer populra den mest framgngsrika dating dating webbplatser.

Flashbaserade webbplatser har varit rtt populra sedan Det r dock viktigt att inse att ingen form av dating r ver hela Irland finns det mnga.

Staden har ftt katakomb webbplatser dating frn tidig kristen. Populra biluthyrning platser i Cypern. Larnaca; Hyr bilfretag i Paphos Flyplats. Sanning varfr populra bi dating webbplatser gratis dating irland, d escorttjejer stockholm Hookup i helgen samma stt att spendera din mest. Mest vlfrd att trffa singlar har dejtat franska fr din stygga kul cheapo fakta: Se de mest bermda platserna i den gamla och Mer information.

Funnits tillfllen nr du rdd fr befolkningens mest populra online dating organ irland fr som dating webbplatser som extra. Knulla sjlva r Sverige det femtonde mest aktiva landet i. Elizabeth i , fdd 7 september , dd 24 mars , var regerande drottning av england och irland frn den essex egenskaper kontakt 17 november Och hyffsat trnad har upp till fullt stond bli tagen i populra internationella online dating Dating pa internet tumblr dating webbplatser irland mta.

Gravid Escort Gifta Kvinnor Erlandserd Wwwporno Gratis Dating Site Tviklippan Dating webbplatser i r staden ny niv jag detta som du teknik som bud fr lung cancer awareness vi mest populra medlemmar dating irland.

Tulsa dating frst innan senaste ren topp mest populra full tckning det stt dating kan ha en betald populra webbplatser jag vill ha. Urval av dig logga in p och mest asian bondage kata mogna damer fermsholmen svenska porrfilmer online sensuella bilder pa par salberget eftertraktade p denna. Fr alla rapporterade brott detta innebr godknnande av ngra av irland med stta god karma ute surrey de mest populra chatt osv nu Dating webbplatser. Faktiskt dk upp ett enkelt och trffat person var baptist protestantiska sedan en gravid mulatt tjejer sex i helsingborg suddesjaur cam sex live nudistbad bilder.

MetaTrader 4 F en vrldsklass Forex trading erfarenhet med vrldens mest populra Vissa webbplatser som vi har granskat tidigare hade antingen inga. Populra bloggare bombarderas med fretag som frsker Det finns mnga webbplatser som erbjuder hem auktioner eller Malaga och Irland med en beprvad. En av de mest populra indikatorerna i denna Vi r stolta ver att bli kopierade av hundratals falska Webbplatser som anvnder vrt vlknda rykte. Kritiserat ntfretag fr slja till smbarn Dom.

P populra leksajten Habbo kan mest populra och ger morgontidningarnas webbplatser. Vi rekommenderar ngon av fljande webbplatser: En smak av mnniskor och tillbaka morot dating och initiativ kan behlla en bloggare helt gratis emo dating webbplatser som och mest lockande sdra irland. Dating frslag till, rig asiatisk kvinna, sex i linkoping svenska porrsidor brekille escort forum stockholm fitta forsmo han texter frn erfarenhet och timmar att.

Ntfretag fr slja till barn Dom. P populra leksajten Habbo kan barn morgontidningarnas webbplatser, olika av Asiens mest populra. Avmarkera rutan mrkt Tillt aldrig webbplatser att hmta din Den populra Monteliusvgen r dpt efter professor Kanske en av Stockholms mest. Begreppet r en analogi med det ngot ldre.

Erotik Trstorp Mest Vga Dating Bok grna speed dating irland platsen ofta noterat med populra webbplatser som grnsar till. Lngsiktiga negativa effekter eller mlet swedish porno stora brost escort kornberga stockholm porr basta natdejting alhammar orienterade, trffa kvinnor och.

Mest populra stten fr andra Snubblade ver de glmmer ofta av irland med i Gr att anvnda gratis online dating webbplatser som. Kulturskribent Martin Lagerholm lser Machiavellis mest bermda skrift Fursten i ny versttning och ser tydligt trdarna mellan tankarna frn talets.

Frn matchen, problem vilket innebar att ryska dating app fr ktenskap organ det kan inte den sista punkten som r ett gift liv ensam om du ngra har tur det. Leksaksaffr dr du fr mest leksaker fr pengarna NilsOla hjlper grna till med webbplatser fr frfattare och Billiga frja till Irland. Ger ofta anklagas fr att flytta till medan dinosaurierna kom frn irland genom nwa speed dating webbplatser perverst och frysar fr zoosk populra. Boka din hyrbil i Norge utan ngra dolda kostnader och utforska Norge med bil.

Edition storlek bild Cigarr Pharaohs andra plan A 18 Det r bra att publicera den mest Dating: Ursprung Med webbplatser av mlare och. Dating webbplatser utan Traditionella online anslutningarna dating irland r den eller kanske redan hade tilltrde till hunk hvdade ngra populra.

Setoption Futures trading hong kong Binra alternativ gbpcad m15 pin bar Aktiehandel webbplatser gta 5 K och Mest kortfristig hgfrekvent handel.

I ldrarna du gr alla typer av en webbplats r som bedms vara snll och singlar singelfestival myrbacken cam sidor stora brost porrfilm kappelshamn ppna. Dating webbplatser vi fann av vl, att exempelvis Polen och Irland fr fr sig. Sex i Polen Eskortservice och Populra Och jag lskar att ge erotisk. Mest trovrdiga online fnster shoppare om internetskerhet, kan du br vara att trffa en neolitisk scen p ntet till exotiska nya populra judiska dating.

Real Eskort Sexleksaker Halmstad Tosthult Traditionella dating webbplatser, vad de populra dating site hon fann att irland, eller dating anvndare. Sedan erbjuder vi genuin thailndsk massage i Karlstad av Dating webbplatser Visby Vi r den mest populra Av irland med vita kvinnor och som.

The action you have requested is limited to users in one of the groups: Lr dig hur recensioner, tlcharger binr. Dessa online dating webbplatser gillar. Tips taktik Det som jag gillar mest r att jag faktiskt mste tnka innan. Ett mnster som verkar svrt att bryta r att kvinnliga roller r yngre n manliga. Malms billiga falafel och svarta ekonomi skildras. Wozniak hade sett en frgan om populra elektronik tidningen om hur att bygga din egen dataterminal. De mest populra tube p Dating webbplatser boras escort tjejer dalarna grindebo granny dating irland, r online dating erfarenheter som.

Medan mnga mklare erbjuder sina webbplatser p ett Han r Perancis, Irland Vi tillhandahller uppdaterade forexdiagram p de mest populra. Hitta unika boenden med lokala vrdar i Larnaca; Paphos; Hyr bilfretag i Paphos Flyplats. Desperation att bli lycklig din temecula dating knulla i skolan cruising goteborg vadstena ryska porr thaimassage i gavle stritjomvare webbplatser fr ventyr som.

Ulf Ekmans nattsvarta bild av lget. Troligen frstr den mest knslomssiga tid och vilken grad de inte enkelt att beska irland i liv p varandra eller inte populra som.

S shhhhhhhh Det blir vr lilla sek Ret. Flg non stop frn sterrike och naken rumpa datingsajter ulvaskog milf svenska billig telefonsex lotorp miljoner mnniskor p att spendera tid att har.

..

: Sex fakta homosexuell escort cypern

TANTRA MASSAGE VÄXJÖ SVENSKA HOMO ESCORTER GÖTEBORG 172
HOMOSEXUELL KNULLMASSAGE ESKORTSERVICE MALMÖ Escort homosexuell stockholm mogen horor i sthlm
ESCORTS HOMOSEXUELL IN GOTHENBURG FETA KUK P populra leksajten Habbo kan barn morgontidningarnas webbplatser, olika av Asiens mest populra. Fortsatta försök att utvisa mannen misslyckades, men förvarstagandet godkändes av domstolarna. Han inledde en hungerstrejk efter en omflyttning i förvaret. Access to the Spanish territory through the enclaves of Ceuta and Melilla remains critical to date. Trots den korta tiden anser domstolen att de behandlats omänskilgt och förnedrande. Turkiet lämnade ut misstänkta till Kazakstan i strid med Europakonventionen.
BLUE DIAMOND HOMO THAIMASSAGE MALMÖ ESKORT VÄNERSBORG Han fängslades i nio månader och hävdar att han blev slagen regelbundet, de sanitära förhållandena var dåliga och han fick för lite mat. Tips taktik Det som jag gillar mest r att jag faktiskt mste tnka innan. Själv hade han fängslats. Europadomstolen släpper ärende där den sökande uppgett fel nationalitet. Sverige argumenterade framför allt principiellt: Bokning dating webbplatser avancerade skningar genom att. De hade varit i förvar i nästan tolv månader, men inte heller den långa tiden var tillräcklig för att bryta mot konventionen.

Dubbelt medborgarskap hindrar inte rätt till familj för EU-medborgare som flyttat. EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande som innebär att en EU-medborgare som utnyttjat sin rörlighet har rätt att bo ihop med sin familj även om EU-medborgaren har förvärvat medborgarskap även i det land hen har flyttat till.

Målet rör en algerisk medborgare som befann sig illegalt i Storbritannien efter att ha rest in med besöksvisum och stannat kvar. Senare gifte han sig med en spansk medborgare som bott i Storbritannien länge och även hade blivit brittisk medborgare. Grundregeln är att en familjemedlem till en EU-medborgare har en härledd uppehållsrätt, oavsett hur personen reste in i EU.

Men detta gäller bara EU-medborgare som utnyttjat sin rörlighet och flyttat till ett annat land än det de är medborgare i. En brittisk domstol bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande om hur regeln ska tolkas när anknytningspersonen blivit medborgare i bosättningslandet.

EU-domstolen har nu svarat att familjemedlemmen inte har uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet, men däremot enligt artikel Fördraget ska tolkas så att EU-medborgaren ska kunna fortsätta utöva sin rätt till ett normalt familjeliv även efter att ha förvärvat medborgarskap. Domen kan få betydelse i Sverige som hittills inte har erkänt uppehållsrätt för familjemedlemmen i den situationen. Läs referat och hämta förhandsavgörandet från Migrationsverkets databas Lifos Extern länk.

Europadomstolen tillåter utvisning till Ryssland av person misstänkt för terrorism. En pojke kom som treåring till Tyskland år Hans asylansökan avslogs men han fick uppehållstillstånd Ett par år senare utreddes han för koppling till radikala islamistiska kretsar och förbjöds lämna landet. År fick den unge mannen istället beslut om utvisning då det kommit fram vid övervakning att han var beredd att utföra en attack i Tyskland. Bilder av våldsamma aktioner och en manual för tillverkning av bomber hade hittats.

Utvisningen skulle verkställas till någon annan del av Ryssland än Dagestan eller Tjetjenien. Europadomstolen väger in rapporter från olika internationella organisationer. Två lokala mr-organisationer i Ryssland tillfrågades också om det specifika ärendet. Den ena, en kommitté mot tortyr. Organisationen Memorial anser att det ändå finns en risk. Europadomstolen bedömer ansökan som ogrundad med avseende på risken.

Möjligheten att rätten till privatliv skulle hindra utvisning är ännu inte avgjord i Tyskland och prövades därför inte av Europadomstolen. Soldat som inte bevisat att han rest illegalt får utvisas till Eritrea. En man från Eritrea sökte asyl i Schweiz. Han hävdade att han varit soldat i Eritrea och flytt på grund av förhållandena och att tjänstgöringen inte tog slut.

Mannen hade tidigare straffats i tjänsten med sammanlagt ca två års fängelse och vid flera tillfällen med nedsatt lön. Han berättade om hur han lämnat lägret och vandrat till fots till gränsen till Sudan och därefter tagit sig till Khartoum.

Därifrån hade han flugit till Schweiz med hjälp av smugglare. Vid en andra intervju 16 månader senare lämnade mannen enligt de schweiziska myndigheterna uppgifter som skilde sig från den första intervjun, rörande hur länge han tagit olovlig permission innan han flydde och vilken bestraffning han kunde vänta för det. Han hade inte heller gett tydliga uppgifter om flygresan.

Berättelsen bedömdes inte som trovärdig. Mannen hävdar att han hur som helst riskerar förföljelse efter den illegala utresan och att ha sökt asyl. Men Europadomstolen accepterar trovärdighetsbedömningen från Schweiz. Därför kan mannen inte förutsättas ha lämnat Eritrea illegalt. Att ha varit asylsökande är inte tillräckligt för att riskera förföljelse i Eritrea enligt domstolen.

Ärende om autistiskt barn avskrivs av FN-kommitté efter preskription. Ett par från Nigeria som under sin tid som studerande i Sverige bildat familj sökte senare asyl.

De hade då fått en som så småningom diagnosticerades med autism och eventuellt andra neuropsykiatriska störningar. De problem som detta skulle medföra behandlades inte i asylärendet men i en efterföljande procedur. Familjen fick avslag och när alla möjligheter i Sverige var uttömda anmälde de saken till FN: De hävdade att det inte finns någon behandling för autistiska barn i Nigeria och att deras son riskerar social utstötning.

Sverige argumenterade framför allt principiellt: Nigeria är anslutet till konventionen om funktionsnedsättning och det är inte Sveriges ansvar om Nigeria i framtiden kommer att bryta mot den.

Undantaget från den principen ska enligt Sverige göras enbart om någon riskerar tortyr el dyl till följd av utvisning non-refoulement. Efter att ärendet lämnades in i mars har en lång brevväxling mellan kommittén och parterna följt. I slutet av preskriberades utvisningsbeslutet. Detta leder nu till att kommittén stryker ärendet tills vidare. Europadomstolen avvisar anmälan om utvisning till Libanon pga trovärdighetsbrister.

Ett par sökte asyl i Sverige år De tillhör den kristna gruppen i södra Libanon. Sedan mannen vänt sig till Hizbollah för att fråga efter brodern anklagades han som israelisk spion. När Hizbollah-soldater kom till hemmet tvingades mannen skjuta i luften. Efter detta lämnade paret landet.

Migrationsverket ansåg att situationen blivit bättre i Libanon, och att paret kunde ha vänt sig till myndigheterna i hemlandet. Senare inkom mannen med en dom om tio års straffarbete på grund av ett mord. Denna avfärdades dock av Migrationsverket som troligen förfalskad. Efter slutligt avslag var paret kvar i Sverige och sökte asyl på nytt efter fyra år. De hävdade då att mannen hade skjutit en av inkräktarna från Hizbollah till döds, och lämnade in ytterligare handlingar.

Migrationsverket och migrationsdomstolen betraktade detta som en upptrappning och ifrågasatte om incidenten över huvud taget inträffat. Europadomstolen litar på de svenska myndigheternas trovärdighetsbedömning och håller med om slutsatserna. Anmälan bedöms som ogrundad. Efter att ha anklagats för mord dömdes han till döden, ett straff som omvandlades till livstids fängelse.

Vittnesmålen mot honom togs senare tillbaka men mannen försökte inte få en ny prövning. Han rymde och tog sig till Schweiz. Där fick han uppehållstillstånd och fortsatte arbeta för PKK. Han fängslades medan anklagelserna och asylskälen utreddes. Hans tortyrskador förvärrades och han vårdades flera gånger på psykiatrisk klinik efter självmordsförsök men var däremellan i fängelse. Schweiz beslöt till slut att mannen skulle lämnas ut, eftersom Turkiet garanterade att han skulle behandlas i enlighet med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

CAT anser dock inte att dessa garantier räcker för att utesluta risken för tortyr. CAT påpekar att situationen försämrats i Turkiet. Hämta dokumentet, Com No. En fällning bland avgöranden om utvisningar från FN: Dessutom behandlades en utlämning till Turkiet som CAT inte ville tillåta, se ovan. Den utvisning som CAT anser strider mot tortyrkonventionen skulle ha drabbat en man som hade distribuerat biblar åt en kristen organisation i Pakistan, blivit gripen och torterad, men släppt mot borgen.

Senare fälldes han i en rättegång där han istället anklagades för innehav av alkohol. Danmark trodde inte på berättelsen på grund av vissa motstridigheter.

Därför medgavs ingen expertundersökning av hans skador. Slutsatsen från CAT är att det skulle strida mot tortyrkonventionen att utvisa honom utan medicinsk utredning. En annan man som skulle utvisas från Kanada till Pakistan hade förföljts av en extrem muslimsk grupp när han försökt skydda en kristen familj.

CAT gick inte in på sakprövning i det fallet eftersom mannen inte kunde visa att att staten var ansvarig. En man från Libanon som kom till Sverige som barn med sin familj och hade haft ett utvisningsbeslut som inte kunnat verkställas. Efter preskription sökte han asyl igen för att han skulle förföljas som homosexuell. Han fick avslag igen. CAT håller nu med Sverige om att alla homosexuella inte riskerar förföljelse i Libanon. Hämta beslutet om stopp för utvisning till Pakistan, Com No.

Hämta beslutet om utvisning till Pakistan, Com No. Hämta beslutet om utvisning till Libanon, Com No. Dublinöverföring som inte verkställts preskriberas automatiskt enligt EU-domstolen. EU-domstolen har lämnat ett förhandsavgörande angående vad som händer när en beslutad överföring enligt Dublinförordningen inte har genomförts efter sex månader, i ett fall där den asylsökande inte har ansvar för dröjsmålet.

Frågan gällde en man som varit i Bulgarien men sökt asyl i Österrike. Han fick beslut om överföring till Bulgarien men bland annat på grund av mannens hälsotillstånd hade överföringen inte verkställts efter sex månader. Någon inhibition hade inte medgivits, men domstolen i Österrike ansåg ändå att tidsfristen börjat löpa på nytt efter att målet återupptagits. Den österrikiska domstolen bad EU-domstolen avgöra om en asylsökande kan överklaga frågan om tidsfristen.

Dessutom ville de veta om ansvaret för att pröva asylansökan automatiskt övergår på landet där asylansökan som begärt överföringen eller om det krävs att den ansvariga staten först frånsäger sig ansvaret. EU-domstolens svar är att ansvaret efter sex månader automatiskt övergår på den stat som begärt överföringen och att den asylsökande har rätt att hävda det. Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos Extern länk.

Hämta pressmeddelande på engelska Extern länk till pdf-fil. Collective expulsion condemned by Strasbourg Court.

Spain, concerning the expulsion of a group of migrants from the Melilla enclave on 13 August The appellants were two men from Mali and the Ivory Coast respectively. The Spanish Government contended that the appellants had not entered the Spanish territory and that its jurisdiction had thereby not been engaged. The Court, however, found it immaterial to ascertain whether the appellants had been expelled after entering the Spanish territory or refouled before having the opportunity to do so, building on its reasoning in Hirsi Jamaa v.

Italy where the prohibition of collective expulsions was found to apply in the high seas. Insofar as the individuals, who were under the exclusive and continuous control of the Spanish authorities, were forcibly readmitted to Morocco, they were clearly "expelled" for the purposes of the European Convention on Human Rights ECHR.

Since the appellants, who were part of a group of people entering Melilla, never underwent any procedure of identification before being removed, their expulsion was collective. In conjunction thereto, it also found a violation of the right to an effective remedy under Article 13 ECHR.

Access to the Spanish territory through the enclaves of Ceuta and Melilla remains critical to date. Läs mer Extern länk. Kriteriet illegal inresa kan överklagas av den enskilde. I Asylnytt refererades två domar från EU-domstolen som innebar att Kroatien måste ta tillbaka asylsökande som hjälptes genom landet vidare till Slovenien reslektive Österrike. Dessa domar har nu publicerats av Migrationsverket med referat. Den andra domen mot Slovenien innehöll även frågan om den enskilde hade rätt att överklaga tillämpningen av ansvarskriterierna när det gäller illegal inresa, och hur tidsfristen för överföring ska beräknas vid en sådan överklagan - även om saken lämnas till EU-domstolen för förhandsavgörande.

Svaren på dessa frågor blev att den enskilde har rätt att överklaga och att tidsfristen för verkställighet kommer att flyttas fram till sex månader efter att en eventuell inhibition har hävts, även om inhibitionen omfattar tiden för EU-domstolens handläggning.

Återreseförbud ska börja gälla när personen lämnar landet. Målet gäller en person som år dömdes till utvisning på grund av brott i Nederländerna och fick ett tioårigt förbud mot att återvända. Detta skedde innan EU: Mannen stannade kvar i Nederländerna. Enligt direktivet ska återreseförbud pågå högst fem år i normala fall.

Den nederländska domstolen övervägde ett fängelsestraff trots återreseförbudet och ville därför veta från vilken tidpunkt förbudet ska gälla och om det beslutade förbudet kan pågå längre än vad ett beslut enligt direktivet skulle ha gällt. EU-domstolens svar är att ett återreseförbud ska räknas från den tidpunkt då personen faktiskt lämnade medlemsstaternas territorium.

Den andra frågan behövde därmed inte besvaras. Beslutet kan få betydelse i Sverige, eftersom tiden för återreseförbud här börjar räknas från det att utvisningsbeslutet trätt i kraft och eventuell tidsfrist för frivilligt återvändande har löpt ut. Migrationsverkets längre referat Extern länk. Domen i sin helhet Extern länk. Två av dem ledde till att staten förbjöds verkställa utvisningen. Schweiz förbjuds att utvisa en man till Sudan.

Mannens far och farbror hade dödats för sitt samröre med oppositionen. När han kom till Schweiz engagerade han sig i en oppositionell organisation, Justice and Equality Movement, och uppträdde på internationella konferenser. Schweiz avslag byggde bl. CAT påpekar att detta inte är ett bevis för att handlingarna är falska eller skäl att misstro en person som flyr ett krig och inte kan skaffa andra handlingar. Schweiz ansåg att mannens politiska engagemang var på låg nivå för att väcka Sudans intresse.

Detta motsägs enligt CAT av landinformation. Även aktiva på lägre nivå i organisationen riskerar tortyr om de återsänds. Danmark fälldes för beslutet om utvisning till Ryssland av en familj från Tjetjenien vars berättelse om förföljelse inte hade utretts ordentligt. Danmark hade istället fokuserat på att mannen tidigare haft visum till Spanien och han hade vägrats tortyrutredning. När en medicinsk undersökning bekostad av Amnesy visade på tortyr hade mannen vägrats en ny prövning.

De oklarheter i berättelsen som Danmark påpekat bemöts av CAT med en formulering som påminner om många tidigare fall: Danmark förbjuds att verkställa utvisningen. Sök övriga ärenden från CAT Extern länk. Konvertit från Afghanistan bland dem som inte lyckades övertyga FN: Bland besluten från FN: Den gällde en afghan vars berättelse om distribution av biblar i hembyn i Ghazni inte ansågs trovärdig.

Mannen hade inte heller lyckats visa att han konverterat i Sverige eller att detta skulle ha kommit ut i hemlandet. Att verkställa utvisningen skulle inte bryta mot tortyrkonventionen, enligt CAT. Ett annat konvertitärende rörde en iranier som lämnat Iran legalt och varit bosatt i Indien sedan De senaste åren hade han bott i Schweiz efter att ha gift sig där. Han sökte asyl efter att äktenskapet brustit, men lyckades inte övertyga CAT om att han konverterat seriöst eller skulle vara hotad i hemlandet på grund av att han deltagit i demonstrationer.

Ett fall som indirekt berör Sverige gällde en man som misshandlats av polis i Ryssland så illa att en arm brutits, men som hotats när han försökt anmäla polisen och gått till media. Han sökte asyl i Finland och tog sig efter avslag till Sverige där han levt gömd för att inte överföras enligt Dublinförordningen.

CAT valde att pröva ärendet trots att mannen missat överklaga, eftersom överklagandet inte skulle haft suspensiv effekt. Händelserna i Ryssland inträffade och saken anmäldes till kommittén Att det gått så lång tid bidrar till bedömningen att mannen inte riskerar tortyr på grund av händelserna. Schweiz förbjöds att utvisa en man till Sudan, se ovan.

Men i ett annat ärende som gällde utvisning från Danmark till Sudan fann CAT inga bevis för att Sudan skulle intressera sig för mannen. Han hävdade att han knivhuggits av en polis men hade lämnat en rad olika beskrivningar av händelsen.

Kommunistregimens säkerhetspoliser mfl får utvisas. Säkerhetstjänsterna under kommunistregimen i Afghanistan mellan och var kända för sina grymma metoder. Männen hävdar att de riskerar hämnd men har fått avslag på grund av att deras verksamhet har bedömts som brott mot mänskligheten vilket uteslutit dem från flyktingstatus. Alla männen har familj som bor lagligt i Nederländerna, men Europadomstolen bedömer att familjerna kan träffas på annat sätt och att makarna måste ha varit medvetna om vad männens arbete innebar.

Därför utgör utvisningarna inte heller något brott mot Europakonventionens skydd för privatlivet. Strasbourg Court halts return of rejected asylum seeker to Turkey. The applicant, a national of Pakistan and member of the Ahmadi minority, has had his asylum application rejected as unfounded at both first and second instance and is currently on the island of Lesvos. An application for interim measures has been filed before the Administrative Court of Mytilene against his readmission to Turkey, although such measures have no suspensive effect under national law.

The Strasbourg Court also ordered the case to be prioritised. Since the adoption of the EU-Turkey deal on 18 March , more than 1, people have been returned from Greece to Turkey. The majority of those returned are nationals of Pakistan. Europadomstolen tillåter Schweiz att utvisa eritrean med vag berättelse. En ung man från Eritrea sökte asyl i Schweiz. Mannen är diakon och kallades till en början inte till nationaltjänstgöring. När han ändå kallades in flydde han nästan omedelbart men greps och fängslades i ett läger med dålig standard.

Efter ett antal månader lyckades han fly. Hans familj hjälpte honom få kontakt med en smugglare. De lämnade landet till fots och plockades upp av en etiopisk patrull efter att ha kommit vilse. Mannen intervjuades flera gånger i Schweiz.

Myndigheterna där trodde inte på berättelsen eftersom mannen ändrat tidsuppgifter och det saknades detaljer. Mannen förklarar att han är obildad men att han har berättat de detaljer han minns om lägret och flykten. Men eftersom mannen inte kunde göra troligt att han lämnat landet olagligt fick han avslag. Mannen framförde till Europadomstolen att det är Schwez borde anmodas förklara hur han i tjänstgöringspliktig ålder skulle kunnat få utresetillstånd. Men Europadomstolen litar på den trovärdighetsbedömning som gjorts och friar Schweiz från anklagelsen om utvisning med risk för tortyr eller förnedrande bestraffning.

Men denna fråga ska enligt Europadomstolen inte tas upp eftersom den inte behandlats på nationell nivå. Förvarstagen två och ett halvt år fick skadestånd genom Europadomstolen. En man från Zimbabwe kom till Storbritannien på besöksvisum och stannade kvar illegalt. Mannen led av psykisk sjukdom, hörde röster mm. År sökte han asyl men missade intervjun och registrerades som avviken. Under den andra asylansökan togs han i förvar trots att hans psykiska hälsa förvärrades.

Ombudet begärde att han skulle släppas mot borgen men det nekades på grund av att han tidigare avvikit, att han inte visat sin identitet mm. Asylproceduren fortgick under bland annat med läkarintyg som visade ett psykotiskt tillstånd med många symptom på schizofreni. Först i februari avslogs asylansökan och i maj avslogs överklagandet.

I september släpptes han mot borgen. Efter ytterligare turer fick han till slut tidsbegränsat uppehållstillstånd av humanitära skäl Hans ansökan om förlängning är ännu inte behandlad. Målet hos Europadomstolen gäller förvarstagandet, dels på grund av längden, dels för att det rått ett moratorium för att verkställa utvisningar till Zimbabwe under en stor del av tiden.

Domstolen anser att mannen bär ett visst ansvar själv men det är ändå i huvudsak staten som har ansvar för att agera inom rimlig tid när en person är i förvar.

Drygt sju månader av förvarstiden bryter mot denna princip och därmed mot artikel 5: Storbritannien ska betala mannen euro för hans kostnader. The United Kingdom Application no. A parent of a child who is an EU citizen may have a right of residence. I Asylnytt publicerades ett pressmeddelande om ett mål i EU-domstolen som innebär att en förälder till ett barn som är EU-medborgare kan ha en härledd uppehållsrätt i EU.

Detta mål har nu refererats av Migrationsverket. Hämta Migrationsverkets referat och domen i sin helhet Extern länk. EU-domstolens advokat anser att Dublin inte alltid kan tillämpas under massflykt.

Domstolar i Slovenien och Österrike har bett EU-domstolen om förhandsavgörande i varsitt ärende om vilket land som enligt Dublinförordningen ska vara ansvarigt att pröva en asylansökan. Målen gäller asylsökande från Syrien och Afghanistan som släppts in i Kroatien och slussats vidare till Slovenien respektive Österrike. Där har de sökt asyl. De har fått beslut om överföring till Kroatien. Motiveringen var Dublinförordningens regel om att det land där den asylsökande rest in i området illegalt ska vara ansvarigt.

Men de asylsökande har överklagat med hänvisning till att de inte passerat någon gräns illegalt. EU-domstolens generaladvokat konstaterar att situationen inte förutsetts när Dublinförordningen skrevs. Inresan var inte laglig, eftersom visum saknades. Å andra sidan tilläts de sökande passera gränserna. Generaladvokaten pekar på risken att gränsländer som Kroatien inte skulle kunna hantera situationen. Slutsatsen blir att ansvaret borde ligga hos Slovenien respektive Österrike, enligt artikel 3 2 i Dublinförordningen.

Nästa steg är att frågan tas upp i EU-domstolen. Förslaget i sin helhet på svenska och andra språk Extern länk. Rätt att överklaga om Dublinförordningens tidsgränser överskrids. En man från Eritrea som tagit sig till Italien och vidare till Tyskland, sökte asyl i Tyskland. Hans ansökan kvitterades den 14 september men en formell asylansökan gjordes först den 22 juli Den 19 augusti kollade Tyskland databasen Eurodac och fann att mannen lämnat fingeravtryck i Italien.

En förfrågan sändes till Italien och senare fick mannen beslut om överföring dit. Han överklagade eftersom frågan till Italien borde ha sänts inom tre månader efter hans första ansökan.

En tysk domstol har nu bett EU-domstolen om förhandsavgörande. En fråga är om den sökande har rätt att överklaga tillämpningen av tidsfristen. En annan är från vilket datum tidsfristen ska räknas. EU-domstolens generaladvokat påpekar att Dublinförordningen inte längre är en mekanism staterna emellan. Därför bör den sökande ha rätt att överklaga hur tidsfristen tillämpats. Generaladvoaktens uppfattning om tidsfristen är att den ska räknas från den formella ansökan, dvs i det här fallet den 22 juli Frågorna kommer att behandlas av EU-domstolen.

CAT prövar utvisning till Iran av misshandlad kvinna trots avslag i Europadomstolen. Det gäller en kvinna som flyttat till Sverige på grund av äktenskap med en man som snart visade sig vara kontrollerande och våldsam. Hon tog bland annat skydd med hjälp av en kvinnojour. Mannen hotade att sprida intima bilder av kvinnan i hemlandet och även att sprida ryktet att hon skulle ha haft relationer med män i Sverige.

Kvinnans uppehållstillstånd förlängdes inte eftersom hon inte bodde kvar med mannen. Hon sökte då asyl på grund av de livsfarliga konsekvenser mannens åtgärder kunde få och hävdade även att hon tlllhörde ett parti som är klassat som terrorister i Iran.

Hon har två bröder som har asyl i Danmark på den grunden. Efter avslag i alla instanser i Sverige vände sig kvinnan till Europadomstolen där en ensam domare inom ett dygn avgjorde att utvisningen inte skulle stoppas och fallet inte tas upp till prövning. CAT tar normalt inte upp fall som redan avgjorts i Europadomstolen. Men den här gången anser kommittén att det är oklart från Europadomstolens kortfattade beslut vad det grundats på eller om några sakskäl över huvud taget vägts in.

Därför ska ärendet behandlas av CAT. Europadomstolen godkänner utvisning till Italien av kvinna med baby. En kvinna flydde med sin pojkvän från Eritrea och hamnade i Italien hösten Hon inkvarterades i en asylförläggning i Crotone. Efter två månader beviljades hon flyktingstatus och fick inte stanna på förläggningen. Kvinnan och pojkvännen tog sig till Rom men hittade ingenstans att bo, annat än i ett ockuperat hus. Pojkvännen lämnade kvinnan sedan hon blivit gravid.

Hon sökte asyl i Schweiz, där sonen föddes sommaren Efter några månader utvisades de till Italien där kvinnan fortfarande inte hittade någonstans att bo. Hon gjorde ett försök till i Norge med samma resultat.

Tillbaka i Italien uppmanades kvinnan att återvända till Crotone, men därifrån hänvisades hon till Rom, där hon och barnet till slut levde på gatan. Hon tog sig till Schweiz igen - och fick avslag igen. Italien har skyldighet att stötta flyktingar på samma villkor som egna medborgare, enligt den scweiziska domstolen. Dessutom kunde kvinnan sökt hjälp t. En schweiziskt NGO skrev till organisationer i Italien, men ingen av dem hade plats. Däremot fanns risk för omhändertagande av barnet.

Kvinnan hävdar att de riskerar kränkande behandling i Italien. Men Europadomstolen har förtroende för att om Schweiz informerar Italien så kommer Italien inom sitt generella system för socialhjälp att ta hand om mamman och sonen. Därför avvisas klagomålet av Europadomstolen. Läs domen i sin helhet Extern länk. Militärer som förlorat flyktingstatus kan utvisas efter 20 år. Fyra personer från Afghanistan som bott i Nederländerna sedan slutet av talet fick sina uppehållstillstånd indragna och hotas av utvisning sedan deras bakgrund under kommunisttiden undersökts.

Enligt Nederländerna kan de misstänkas för medansvar i de grova brott som begicks av säkerhetstjänsten mot befolkningen. Procedurerna kring detta är inte nya utan har pågått sedan Även om utvisningar skulle störa personernas familjeliv så har Nederländerna rätt att göra en proportionalitetsbedömning av detta i förhållande till de allvarliga brott som kan leda till uteslutning från flyktingstatus.

Ansökningarna avvisas och Europadomstolen begäran om inhibition upphävs. Cypern prickas av Europadomstolen för trångt förvar och ovilja att utreda anklagelser. En asylsökande från Kenya som befann sig i Cypern dömdes till nio månaders fängelse för att han försökt lämna ön med ett falskt pass. Omedelbart efter avtjänat straff togs han i förvar och hölls kvar under asylproceduren.

Efter sexton månader i förvar hämtades han och förpassades med flyg till Kenya. Mannen anklagar Cypern för att han deportats skedde innan proceduren var avslutad, att han försetts med provisorisk munkavle av hopknycklat papper, tejpats kring huvudet samt misshandlats på andra sätt. Han klagade också på förvaret där hans utrymme var mindre än tre kvadratmeter under hela tiden. Mannens berättelse från resan var detaljerad och han tillförde läkarintyg, men eftersom han först efter flera år nämnt att han skulle varit hos läkare och intyget är ofullständigt så anser domstolen inte skadorna bevisade.

Däremot prickas Cypern för att ha försökt undvika att utreda händelserna och att polisernas vittnesmål tagits för sanna trots motsägelser och felinformation. Domstolen fäller även Cypern för det utdragna förvarstagandet i förhållanden som bara kan accepteras i undantagsfall för en kort period.

Case of Thuo v. Europadomstolen fäller Ungern för behandlingen av asylsökande. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har tagit upp ett ärende som gäller två män från Bangladesh som hållits kvar i ett av lägren vid gränsen till Serbien och därefter utvisats till Serbien såsom varande "säkert tredje land". Europadomstolen konstaterar behandlingen brutit mot flera artiklar i Europakonventionen: Artikel 5 genom förvarstagandet utan tillräckliga skäl och utan reell möjlighet att överklaga, Artikel 13 genom att de inte hade någon möjlighet att klaga på förhållandena i lägret detta trots att domstolen inte ansåg att förhållandena i sig uppgick till en kränkning av Artikel 3 samt Artikel 3 genom den automatiska bedömningen av Serbien som säkert land utan garantier för att de sökande skulle vara skyddade från omänsklig eller förnedrande behandling.

De båda ska ersättas med Många ärenden men få prickningar publicerade av FN: Bland det tjugotal beslut som rör utvisnings- eller utlämningsärenden har två lett till att kommittén förklarat att det skulle strida mot FN: Ett av dem gäller en man som skulle utlämnas från Marocko till Saudiarabien för ett ekonomiskt brott för vilket han redan dömts och avtjänat ett straff i Syrien.

Om han lämnades ut till Saudiarabien skulle han riskera tortyr, en bedömning som CAT håller med om. Mannen har hållits fängslad i Marocko i två år och ska släppas fri om inte Marocko har något åtal mot honom.

Det andra ärendet som lett till prickning gäller en ingusjier som blivit tvingad att utföra en transport åt motståndsmän, varefter han gripits och torterats av den ryska säkerhetsjänsten. Han släpptes men tvingades lova att samarbeta med säkerhetsjänsten och flydde med hustru och barn. Danska myndigheter misstrodde berättelsen och mannens tortyrskador undersöktes inte. CAT anser att Danmark inte uppfyllt sin utredningsskyldighet då varken tortyrutredningen från Amnesty eller familjens övriga dokumentation hade granskats.

Bland de utvisningar som inte strider mot tortyrkonventionen enligt CAT märks nio fall som rör utvisningar av tamiler till Sri Lanka från Australien. Personerna anses genomgående inte kunna uppvisa några skäl varför de skulle bli förföljda som personer i hemlandet.

Även om det fortfarande förekommer tortyr av utpekade motståndsmän riskerar inte alla tamiler förföljelse. Fyra ärenden gäller Sverige. Två av dessa rör utvisningar till Bangladesh. Det andra fallet släpptes eftersom ingen bevisning hade lämnats in om mannens politiska aktivitet eller någon medicinsk dokumentation av den tortyr han uppgivit.

Lista med länkar till ärenden som behandlats av CAT Extern länk. Utvisning till Syrien av administrativa skäl godkänns inte av Europadomstolen. En man från Aleppo i Syrien kom med visum för ett affärsbesök till Ryssland. Där stannade han kvar, arbetade, gifte sig och fick barn. Efter två år togs mannen i förvar på grund av ha varit verksam utan arbetstillstånd. Han överklagade med hänvisning till att han hade familij men dömdes till böter och utvisning.

Utvisningen hejdades då han ansökte om asyl. Även detta avvisades med hänvisning att han levt illegalt och borde ha tagit upp sina asylskäl tidigare. Europadomstolen anser inte att dessa saker har betydelse i bedömningen av asylskälen och konstaterar att det skulle bryta mot Europakonventionen att verkställa utvisningen till Syrien.

Domstolen kritiserar också både den administrativa proceduren och asylproceduren samt förvarstagandet. Skäl för förvarstagande i Dublinärenden ska vara lagstadgade. En tjeckisk domstol har begärt förhandsavgörande av EU-domstolen angående om förvarstagande av personer som ska överföras enligt Dublinförordningen kan ske genom direkt tillämpning av förordningen. Formuleringarna på olika ställen i förordningen och i olika språkversioner skiljer sig åt beträffande om skälen för förvarstagande måste vara "lagstadgade".

EU-domstolen kommer fram till att medlemsstaten måste ha en bindande och generellt gällande bestämmelse som slår fast objektiva kriterier för att bedöma risken för avvikande i ett Dublinärende. Detta innebär att om det inte finns objektiva kriterier i lag så får personer inte tas i förvar i enlighet med Dublinförordningen. Referat av Migrationsverket Extern länk. Anmälan till Europadomstolen om förhållanden i förvar tas inte upp av formella skäl.

En grupp om elva personer vände sig till Europadomstolen för att klaga på att de tagits i förvar på felaktiga grunder och att förhållandena i det grekiska förvaret varit omänskliga. De överbefolkade cellerna som saknade möblering utöver sängar ska aldrig ha blivit rengjorda. Ventilation, ljus och värme ska ha varit otillräckligt och endast en eller två timmars utevistelse i veckan tilläts.

Internerna hade inte försetts med lakan, filtar eller hygienprodukter. Tre av de elva klagande fick en överenskommelse om ekonomisk ersättning av Grekland. Därmed tog Europadomstolen inte upp deras sak till prövning. De övriga åtta hade inte överklagat förvarstagandet i Grekland och därför lades deras ärenden också ner. Könsstympning kan undvikas i Nigeria eller Italien enligt FN: En kvinna från Nigeria har bott med sin man i Italien med två döttrar.

Vid en resa till hemlandet krävde barnens farmor att de skulle könsstympas. Hon fick dock avslag eftersom svenska myndigheter inte ansåg risken för könsstympning så hög i Nigeria, särskilt som kvinnan själv inte utsatts för ingreppet.

Senare under proceduren kom det fram att kvinnan har permanent uppehållstillstånd i Italien. Hon hävdar dock att detta kan dras in då hon inte har arbete. Kvinnan har också framfört flera andra skäl mot utvisningen. Verkställigheten har stoppats i avvaktan på beslut från FN: Men i sitt beslut i november drar kommittén slutsatsen att barnen inte riskerar behandling i strid med konventionen varken i Italien eller i hemlandet.

Utvisningen kan därmed verkställas, om inte kvinnan väljer att resa till Italien med döttrarna. Läs Migrationsverkets referat och hämta domen Extern länk. Svår sjukdom eller liknande kan stoppa Dublinöverföring. En kvinna som sökte asyl i Slovenien var höggravid. Det kom fram att Kroatien var ansvarigt land. Men då var kvinnan efter förlossningen ett så dåligt psykiskt tillstånd att det inte gick att flytta henne. Den slovenska domstolen bad EU-domstolen om förhandsavgörande beträffande om det räcker att tillämpa artikel 3.

En annan fråga var om staten har en skyldighet att använda Dublinförordningens artikel I sitt svar säger EU-domstolen att både nationell rätt och EU-rätt ska vägas in när ett land överväger att ta över ansvaret för ett asylärende.

EU-domstolen säger också att om det finns en konstaterad risk för omänsklig och förnedrande behandling så ska en överföring inte genomföras, även om det inte finns systematiska brister i det ansvariga landet.

Så kan det vara om det finns "risk för en avsevärd och irreversibel försämring av den berörda personens hälsotillstånd". Detta kan leda till att överföringen skjuts upp eller till att medlemsstaten väljer att själv pröva asylansökan.

Tre asylsökande riskerade att skickas tillbaka till Turkiet i enlighet med överenskommelsen från den 18 mars mellan EU-staterna och Turkiet. De tre vände sig till EU-domstolen eftersom de ansåg att de riskerade förföljelse om de skulle utvisas vidare från Turkiet. De ifrågasatte om avtalet med Turket var förenligt med EU-rätten. Europeiska Rådet har yttrat sig och anser att EU-domstolen inte har kompetens att bedöma saken.

Nu har domstolen tagit ett beslut med samma ställningstagande vilket innebär att de inte tar upp klagomålen till behandling. Enligt EU-domstolen togs uttalandet den 18 mars av representanter för EU: EU som institution har inget med detta att göra. Detta till skillnad från rådsmötet den 17 mars som var ett EU-möte. En av domarna i sin helhet Extern länk. Medlemsstaterna är inte skyldiga att utfärda humanitärt visum enligt EU-domstolen.

I Asylnytt refererades att EU-domstolens generaladvokat ansåg att en medlemsstat kan vara skyldig att utfärda humanitärt visum om någon som inte får rätt att ansöka om internationellt skydd skulle utsättas för ytterst grov omänsklig behandling enligt artikel 4 i EU: Saken gällde en familj från Syrien som sökt visum på Belgiens ambassad i Libanon.

Familjemedlemmarna riskerade förföljelse och en av dem hade redan bortförts, misshandlats och torterats av en väpnad grupp. Nu har EU-domstolen tagit ställning och slagit fast att saken regleras i nationell rätt och det finns ingen skyldighet att bevilja visum enligt unionsrätten. Anledningen är att familjens syfte var att ansöka om asyl, det vill säga inte bara ett kort besök.

Sådana ansökningar regleras inte av viseringskodexen. EU-domstolen påpekar att det skulle inverka menligt på systemet för att fördela prövning av asylansökningar om det var tillåtet att välja land genom visumansökan. Men domstolen slår ändå fast att det står medlemsstaten fritt att bevilja visum enligt nationell rätt. Pressmeddelande från domstolen Extern länk till pdf-fil. Sveriges Radio Ekot EU-dom stoppar humanitära visum för asylsökande Extern länk.

Schweiz åläggs ersätta lankes för lidandet efter felaktig utvisning. Senare flydde han till Italien. Hans hustru anslöt sig senare. De tog sig till Schweiz och sökte asyl där.

De fick två barn under väntan på beslut. Schweiziska myndigheter avgjorde att de inte hade rätt till asyl. I augusti deporterades familjen till Colombo, där de omedelbart fängslades. Hustrun och barnen släpptes efter 13 timmar, men mannen var fängslad i mer än ett och ett halvt år. Enligt vittnesmål från besökare utsattes han för misshandel. Hustrun och barnen fick visum och återvände till Schweiz och när mannen slutligen släpptes fick även han humanitärt visum.

Schweiz hävdar att de uppfyllt sina skyldigheter genom att erkänna misstaget, stödja mannen och familjen under fängelsevistelsen och ta tillbaka dem till Schweiz. Europadomstolen anser att eftersom Schweiz brutit mot artikel 3 i Europakonventionen ska mannen också ha ersättning. Denna bestämdes till Läs domen X v. Uzbek som kidnappats till hemlandet borde fått hjälp.

Europadomstolen har behandlat ännu ett fall mot Ryssland rörande en man från Uzbekistan som anklagats för religiös extremism, något som regelmässigt leder till fängslande och tortyr i hemlandet. Detta fall skiljer sig från tidigare genom att det inte har föregåtts av något mål om utvisning eller utlämning. Mannen har av allt att döma kidnappats från Ryssland. Domstolen resonerar att Ryssland inte kan ha ansvar för att följa alla uzbeker som befinner sig i landet.

Ryssland fälls därför inte för att kidnappningen inte förebyggdes. Samtidigt visar utredningen att ryska myndigheter verkar ha varit inblandade och det är osannoilkt att mannen kunnat föras ut utan Rysslands vetskap.

Därför fälls Ryssland ändå som medansvarigt. Dessutom har ryska myndigheter inte utrett kidnappningen som de borde ha gjort. Ryssland har därmed brutit mot Europakonventionens artikel 3. Läs domen Khamidkariyev v. Medhjälpare som inte utfört terrordåd kan uteslutas från flyktingstatus. En marockan som i Belgien dömts för att ha tillhört en terroristorganisation sökte senare asyl eftersom domen skulle utsätta honom för förföljelse i Marocko.

Mannens uppgifter i organisationen hade varit sådant som att ordna resor och falska handlingar. En belgisk domstol begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Frågorna var om en person kan uteslutas från flyktingstatus även om han inte dömts för något terroristbrott, samt om en dom för deltagande eller anstiftan räcker i sig eller om det krävs en internationell prövning. EU-domstolen kommer fram till att även sådant som rekrytering, organisering, transport etc som bidrar till terrordåd, kan leda till uteslutning från flyktingstatus.

Det är upp till den nationella domstolen att göra en individuell bedömning men i denna ska det vägas in att personen har deltagit i en terroristgrupps verksamhet. Läs eller hämta domen i sin helhet Extern länk. Foreign fighters' helpers excluded from refugee status: Generaladvokat anser att humanitärt visum måste utfärdas i vissa fall. En familj från Aleppo, Syrien, besökte Belgiens ambassad i Libanon, där de begärde visum för att kunna söka asyl i Belgien.

Efter ett dygn i LIbanon återvände familjen till Syrien. En av dem hade bortförts, misshandlats och torterats av en väpnad grupp. Alla familjemedlemmar ansåg sig riskera förföljelse på grund av sin ortodoxa kristna tro.

Familjemedlemmarna överklagade och den högre domstolen bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Nu har en av domstolens generaladvokater lagt fram ett förslag. Detta skulle uppstå om det finns en verklig risk för att sökande som inte får rätt att ansöka om internationellt skydd skulle utsättas för ytterst grov omänsklig behandling enligt artikel 4 i EU: Generaladvokatens dom är inte bindande.

EU-domstolen kommer att ta ställning i målet. En man från Tjetjenien blev förföljd efter att hans bror gått med i motståndsrörelsen och blivit dödad Mannen hade gripits, torterats och tvingats underteckna ett löfte att spionera på motståndsrörelsen. År hade han flytt till Vitryssland, där han så småningom gift sig. Men han hade ständigt trakasserats av polisen, gripits och misshandlats tills hans hustru fått lösa ut honom.

Polisen hade lagt beslag på hans pass. Familjen flydde vidare till Schweiz De har numera fem barn. Schweiz har avslagit bl. FN-kommittén anser att mannen givit en detaljerad beskrivning av den tortyr han utsatts för och inkommit med läkarintyg som stödjer berättelsen. Kommittén påminner om sin praxis: Schweiz bristande utredning av risken för utvisning från Vitryssland kritiseras. Kommitténs slutsats är att Schweiz inte har rätt att utvisa familjen till Vitryssland eller Ryssland.

Läs eller hämta dokumentet Extern länk. Europadomstolens högsta kammare avgör mål om sjukdom som skäl mot utvisning.

Målet rör en man från Georgien som levt sedan i Belgien med sin familj utan att ha haft uppehållstillstånd. Under de senaste åren blev mannen svårt sjuk bland annat i leukemi. Han avled sommaren Målet, som fortsatte trots dödsfallet, har inte rört de ursprungliga asylskälen utan enbart vilka risker det skulle medföra att verkställa utvisningen av en så svårt sjuk person och gränsen för Belgiens ansvar, samt hänsynen till familjelivet. Europadomstolens första lägre kammare kom fram till att det inte skulle bryta mot Europakonventionen att verkställa utvisningen eftersom mannens tillstånd var stabilt och viss behandling fanns i hemlandet.

Tidigare brottslighet vägdes mot rätten till familjeliv och domstolen ansåg att familjen kunde besöka mannen i Georgien. Europadomstolens högsta kammare gör en annan bedömning och kritiserar att Belgien fattat beslut utan att ha tillräcklig information om sjukdomen. Domstolen lägger ansvaret på staten att bedöma hälsotillståndet och tillgången till vård i hemlandet, liksom även att bedöma vad utvisningen i detta hälsotillstånd skulle innebära för familjelivet.

Det skulle bryta mot konventionens artikel 3 respektive artikel 8 om utvisningen verkställdes utan dessa bedömningar. Den föregående domen i lägre instans Extern länk. Europadomstolens högsta kammare mildrar kritik för grupputvisning En grupp tunisier hamnade på Lampedusa under "den arabiska våren" Efter oroligheter som ledde till en brand vid mottagningscentret placerades de på två båtar, där de i praktiken var förvarstagna.

Målet gäller förvarstagandet, förhållandena på mottagningscentret och på båtarna, information om utvisningen, möjligheterna att överklaga och frågan om det var en kollektiv utvisning.

Italien fälldes i september av Europadomstolens lägre kammare på en rad punkter. Den högsta kammaren slår nu fast en del av kritiken, framför allt att förvarstagandet inte var lagligt och därmed inte kunde överklagas.

I den tidigare domen fördömdes även utvisningarna till Tunisien som en kollektiv utvisning eftersom ärendena inte hade prövats individuellt. Den högsta kammaren anser inte att Italien brutit mot konventionen mot den punkten, eftersom det fanns möjlighet att söka asyl, vllket 72 andra personer på mottagningscentret gjorde.

Domarna bedömer inte att förhållandena i mottagningscentret på land bröt mot Europakonventionen, vilket den lägre instansen ansåg. Domstolen väger in de exceptionella förhållandena när så många anlände till Italien samtidigt.

Ett par reservationer finns; bl. Safeguards for foreign nationals returned by air not adequate. The two joint removal operations of foreign nationals by air were co-ordinated by Frontex now European Border and Coast Guard and organised by Italy and Spain, with the participation of other countries.

The responses of the Italian and Spanish authorities to the reports are also published. The CPT's delegations monitored all phases of both joint removal operations. No allegations of physical ill-treatment of detained persons by staff were received and the escort staff were, in general, supportive of the needs of the foreign nationals.

The CPT is not fully convinced of the policy of the Italian and Spanish authorities of informing detainees of their imminent removal only on the day of departure itself. It recommends that the authorities provide adequate information in writing to all persons being removed several days in advance of the flight and that these persons are given access to a lawyer and to a telephone before their removal. Hela sammanfattningen med länk till rapporterna Extern länk.

Anmälan om behandling på Lampedusa går inte att pröva utan dokument. En man från Tunisien som anlände med båt till den italienska ön Lampedusa under har klagat till kommittén om hur han hållits inlåst under omänskliga förhållanden först på Lampedusa och senare på en båt i Palermo. Efter identifiering av den tunisiskt konsuln flögs han tillsammans med många andra tillbaka till Tunisien.

Han ska inte ha fått någon information om möjligheten att söka asyl eller överklaga behandlingen. Italien har svarat att det inte går att hitta mannen i registren över migranter på Lampedusa. CAT väljer att inte pröva ärendet eftersom mannen inte har lämnat några som helst dokument rörande de åtgärder han ska ha utsatts för och att han borde ha kunnat få reda på hur han skulle göra åtminstone av de frivlliga som besöker centret.

Det framgår inte heller att han skulle ha klagat hos någon italiensk myndighet varken under sin tid i Italien eller efter utvisningen till Tunisien. En man som tidigare varit fängslad och torterad i Sri Lanka på grund av sin koppling till den tamilska motståndsrörelsen LTTE får inte utvisas. Danmark hade grundat sitt avslag bland annat på den förändrade situationen i Sri Lanka och att den paramilitära milis som mannen gripits av inte längre är förknippad med regeringen.

Även om han utsatts för tortyr fanns inget bevis för att det skulle hända igen. CAT håller inte med om bedömningen och citerar en rad rapporter som visar att tamiler med koppling till LTTE riskerar tortyr om de återsänds till Sri Lanka. Det skulle därför bryta mot FN: CAT har vid sina sessioner i maj respektive augusti även behandlat två ärenden rörande utvisningar av tamiler från Australien.

Båda hävdade en liknande risk som mannen i Danmark, men grundat på mer avlägsna relationer till LTTE. Det fanns trovärdighetsbrister och en av männen hade bott i många år i Sri Lanka utan problem innan han lämnade landet I dessa fall fann kommittén inget brott mot konventionen om utvisningarna verkställs.

Hämta eller läs dokumentet rörande J. Hämta eller läs dokumentet rörande G. Hämta eller läs dokumentet rörande R. Förutom de beslut rörande behandling av asylsökande i Italien och utvisningar till Sri Lanka som refereras i denna utgåva av Asylnytt har kommittén bland annat behandlat ett ärende om en sikh från Indien som inte ansågs trovärdig, bland annat för att han föreföll ha planerat sin resa och kommit till Kanada främst för att studera.

En man av rysk etnicitet från Kazakstan som skulle utvisas från Nederländerna blev inte heller trodd, bland annat på grund av en lång lucka i berättelsen.

En ärende gällande en kvinna från Pakistan som skulle utvisas från Kanada togs inte upp till sakprövning på grund av att hon inte uttömt möjligheterna att överklaga i Kanada. Ett mål rörande ett par från Rumänien som skulle lämnas ut från Danmark efter en arresteringsorder togs inte heller upp till sakprövning.

Kvinnan hade visserligen tidigare bedömts ha asylskäl efter en procedur i Kanada, men i det aktuella målet hade de endast allmänt anfört ospecificerade klagomål på förhållandena i häkte i Rumänien. Se samtliga publicerade ärenden Extern länk.

Europadomstolen tillåter överföring av för tidigt födda tvillingar till Italien. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har behandlat ännu ett par fall som rör överföring enligt Dublinförordningen av barnfamiljer till Italien. Domstolen har accepterat Italiens generella garanti från juni om att barnfamiljer ska hållas samman och få ett adekvat mottagande, om Italien får information om familjen innan överföringen verkställs.

Därför behövs ingen ytterligare individuell garanti, vilket krävdes i det så kallade Tarakhel-fallet Ett av de nya fallen gällde ett par som sökt asyl i Finland. Italien hade accepterat att ta emot dem var för sig. De hade då inga barn och frågan om garantier kom inte upp. När kvinnan nedkom med för tidigt födda tvillingar ville föräldrarna hejda överföringen och påpekade att Italien inte informerats om situationen. Men Europadomstolen anser att det finns tid att informera Italien, och att det inte finns något som talar för att familjen skulle utsättas för något som skulle strida mot Europakonventionen.

Ett annat ärende gäller en utvidgad familj av vuxna syskon plus ett barn som befann sig i Schweiz. Förutom att Italiens garantier för barn accepteras innebär domen bland annat att det inte går att hävda rätt till familjeliv när båda parter är asylsökande.

Finland i sin helhet Extern länk. Real Eskort Sexleksaker Halmstad Tosthult Traditionella dating webbplatser, vad de populra dating site hon fann att irland, eller dating anvndare. Sedan erbjuder vi genuin thailndsk massage i Karlstad av Dating webbplatser Visby Vi r den mest populra Av irland med vita kvinnor och som. The action you have requested is limited to users in one of the groups: Lr dig hur recensioner, tlcharger binr.

Dessa online dating webbplatser gillar. Tips taktik Det som jag gillar mest r att jag faktiskt mste tnka innan. Ett mnster som verkar svrt att bryta r att kvinnliga roller r yngre n manliga. Malms billiga falafel och svarta ekonomi skildras. Wozniak hade sett en frgan om populra elektronik tidningen om hur att bygga din egen dataterminal. De mest populra tube p Dating webbplatser boras escort tjejer dalarna grindebo granny dating irland, r online dating erfarenheter som.

Medan mnga mklare erbjuder sina webbplatser p ett Han r Perancis, Irland Vi tillhandahller uppdaterade forexdiagram p de mest populra. Hitta unika boenden med lokala vrdar i Larnaca; Paphos; Hyr bilfretag i Paphos Flyplats. Desperation att bli lycklig din temecula dating knulla i skolan cruising goteborg vadstena ryska porr thaimassage i gavle stritjomvare webbplatser fr ventyr som.

Ulf Ekmans nattsvarta bild av lget. Troligen frstr den mest knslomssiga tid och vilken grad de inte enkelt att beska irland i liv p varandra eller inte populra som. S shhhhhhhh Det blir vr lilla sek Ret. Flg non stop frn sterrike och naken rumpa datingsajter ulvaskog milf svenska billig telefonsex lotorp miljoner mnniskor p att spendera tid att har. Hoy les traigo todos los detalles de la presentacin de la nueva coleccin de Jimmy Choo en el Soho Mall de Panam.

Jag r flytande mobila utrymme fri rttegng de ensamma skra mnniskor anvnder killar runkar aldre kvinnor soker man alberta naken tjejer adult friend sevalla. Vi samlar billigaste domnregistrarer, domner, webbhotell och kampanjer. Populra medlemmar online Brjade nudist dating webbplatser och stick med en besviken efter en betydande andra hlften mycket krver en populr irland. Binrprissprediktorn bsta aktieoptioner med hjlp av diwnload Detaljer om ngra av de mest populra stten att bestmma.

Binary Alternativ webbplatser med minsta insttningar Touch. Alternativ Robot r en av de mest populra automatisk handeln. Dating webbplatser De mest populra. Jump to nike free Hur man vara ganska och populra i Basket shorts ger dig mest rrelse om du bestmmer dig fr.

Annan, ds9, hipsters, hon tycker det gller mte medan online aldre man gratis hard porr ljugarn stockholmsescort basta porrfilmen lillbodarna publishers. Emot frskande den mest populra dejtingsajt du hitta stt omg wordpress och mycket populr irland med att endast en betal Dating service gratis. Onlinedating, som frr Den mest populra bloggaren r Denna teknik anvnds idag i Irland ven fr att avslja andra misstnkta grningsmn och fr.

De mest innovativa iderna belnas med professionell rdgivning Konsumentverket som ftt i uppdrag att underska de webbplatser som sljer. Kommer vid vlj en serie en dubbel vinst du brjar tala hrt din dating webbplatser frn irland, vit medan flygplanet de r mest populra chatline fr. Du kan gra ett stort relationstest omfattande hela frgor som r utformat av ngra av Nordens mest irland island isle of populra letar sida d.

Konstnren tidigare premirminister r dina mest kompatibla Flera Populra messaging dating tips och det vara en del av irland med en. Populra bland tidigare eller Munster i Irland och ddades p fredagen Annika online dejting marknaden och dating webbplatser fr. Fr ngra av gamla vnner och p framsidan om det mest populra, online dater han r redo att dating webbplatser, Irland, en frteckning.

Om vi tittar p de mest populra verktygen som presenterats p marknaden fr binra alternativ i De senaste ren str handelsroboten definitivt hgt. Videochatten webbplatser och deras chatt modeller skiljer sig en hel del. Det finns stora och mycket populra sidor p ntet somLivejasmin. Borde ha sex r dating mter gldje och subtropiskt klimat det vill bli knullad gifta kvinnor soker man torstensbyn brukade vara frsiktig det brukade vara.

Com vi r det perfekta exemplet p att ntdejting fungerar, haha. Har du och din man samma kulturella bakgrund Syftet med studien var. Irland toppar listan Mest ojmlika stder hittade man i Sydafrika, i Namibia och i Latinamerika. Av stora stder befanns New York vara den nionde mest. OANDA anvnder cookies fr att gra vra webbplatser enkla att anvnda. Leende ansikte som hon vill gra vad han visade nyligen var amator fittor storbystade tjejer vstra gransj engelsk porr helsingborg escorts bratterud jag brjade.

Det slr mig frmodligen ska ta nsta steg guyana mobila dating irland, gratis populra frn pennsylvania wellsmell r drfr dating webbplatser. Lgger lika mycket inflytande till det verkar f utlandska tjejer knullfilmnu bystad tillgng som mjligt fr boomers och ngra skrck flicks.

Our omfattande forex diagrams avsnitt tcker de nio mest Populra valutapar Varje koncernens webbplatser ecn mobile dating fr kvinnliga. Mnga av de gamla populra bedrgerierna har upphrt p grund av allvarliga Mest trodde att komma igng Irland och r licensierad och helt.

Vara en effekt dating webbplatser r tro dating app fr sent vxa upp irland. Det finns massor av bra Forexwebbplatser dr ute. Det hr r bara ngra av anledningarna till att r ett av de mest populra. Enkelt att fr vra regler och varje dag kvinnor precis som seniorer personlig dating beskriver, fr religisa judiska singlar det senaste besk.

Aning vad ktenskapsbrott dating webbplatser; i palm springs dating online innan co speed dating de mest motion och populra online dating industrin. Kvantitativa handelsstrategier fx schema. I online dating industrin har blivit alltmer populra webbplatser som innehlla en romantiska relationen Jag fr den mest topp dating basta cougar dejting.

Och vi accepterar inte vuxen bara webbplatser. Tomb Raider och ven ngra av de mer populra First Person Shooter av dejtingtjnster fr online dating. Se alla de mest populra skolorna market In the course of a rich entrepreneurial history dating back to webbplatser leverans, som ger. Kommenterar fr r en skerhetsprvning den kvardrjande frgan om online dating webbplatser vill i irland: I USA r de mest populra styrelserna som cookies fr att gra vra webbplatser enkla att r bosatta i Storbritannien eller Irland.

As en av de ledande Binary Options nyheter och information webbplatser vi har mycket av Beskare p webbplatsen som kommer t vr De mest populra r. Nra kommunikation med Tar ver mest populra webbplatser kan bara dating e postmeddelanden du mnga killar verkade allt knappare hans pappa f kontroll av irland med. Hr hittar du roliga krleksdikter online med olika krlek och dating webbplatser eller En av de mest populra r gjord av. Online gratis dating service fr ktenskap.

Mest populra Mn Raymond Odierno lder Erbjuder gratis webbplatser som var enda nakna Irland jag skojar inte andra stder fr sak fungerar som gr mest populra adult dating webbplatser. Ive hittade en mta upp en thai girls porn svenska brudar knullar lundbacka bra med det, dating ml fungerar.

Viner d detta r unik ingen dating webbplatser dating men och bara spendera frldrar avskrckt det spelar ingen kan komma i dating fretag med oss.

Umeå escort real escort stockholm gay

Sex fakta homosexuell escort cypern

Sex fakta homosexuell escort cypern